Fackföreningarna har en roll att spela i totalförsvarsfrågan

Civilsamhället, fackföreningsrörelsen, näringslivet och det offentliga Sverige har ett bra samarbete och tydliga roller i totalförsvaret. Nu gäller det att vi tillsammans tar de nödvändiga steg som behövs för att skapa trygghet i en osäker tid.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Linder

Publicerad 05 jan. 2023

Vår omvärld har förändrats snabbt det senaste året. Få trodde att Ryssland skulle starta ett krig i vårt närområde och utifrån det har mycket ställts på ända. Omläggningen av och stora satsningar på försvar, totalförsvar och samhällssäkerhet har blivit en nödvändig följd. Vi måste agera utifrån ett förändrat läge i omvärlden. Rysslands invasion av Ukraina har medfört försämringar i de internationella relationerna och enligt Försvarsmakten skapat en förhöjd hotbild mot Sverige på olika sätt. Det sätter fingret på de utmaningar som hela det svenska samhället har att hantera.

När nu Folk och Försvars säkerhetspolitiska konferens arrangeras i Sälen vill jag lyfta några fackliga perspektiv. Låt mig börja med att slå fast att fackförbundens roll är viktig i totalförsvaret. Särskilt i händelser som är kraftigt samhällsförändrande såsom ekonomiska kriser, katastrofer, pandemier och ett ökat säkerhetspolitiskt hot mot Sverige.

Folk och Försvar grundades bland annat av de fackliga centralorganisationerna och övriga stora folkrörelser i civilsamhället. Syftet var, och är, att lyfta betydelsen av att frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällssäkerhet finns i den offentliga debatten. Det ligger också i Unionens medlemmars intresse.

Unionen är Sveriges största fackförbund. Vi organiserar tjänstemän på den privata arbetsmarknaden i sektorer och branscher som är en del av totalförsvaret. Unionens medlemmar finns inom handeln och IT, transport, energi, Public Service och andra massmedier, industri, civilsamhälle och säkerhet. Vi berörs i allra högsta grad av det osäkra omvärldsläget, därför kan och behöver Unionen vara en samtalspart i frågor som rör totalförsvar och den försämrade situationen i omvärlden. Inte minst när det gäller samtal på arbetsplatser.

  • Det finns flera utmaningar för att bygga ett motståndskraftigt och tryggt arbetsliv. Det är en förutsättning för att samhällets produktionskedjor ska fungera i alla situationer.
  • För det första behöver vi arbeta mer intensivt i frågorna om informationssäkerhet och cyberhot, något som är ett reellt hot mot företagsverksamhet, organisationer och dess medarbetare.
  • För det andra är desinformation och påverkansoperationer en realitet som vi behöver hantera. Det ser vi inte minst genom kampanjer för att misskreditera vissa arbetsgrupper och samhällsfunktioner.
  • För det tredje är den personliga integriteten alltmer utsatt i digitala och globala miljöer, inte minst för att mycket i dagens arbetsliv arrangeras, hanteras och kommuniceras i digitala och globala miljöer. På arbetstagarnivå blir perspektivet: Ju mer data som sparas om anställda i digitala system, desto känsligare blir dina medarbetare i händelse av hot och påverkansförsök och desto större hot mot personlig säkerhet och personlig integritet. Det är därmed också en arbetsmiljöfråga.

Civilsamhället, fackföreningsrörelsen, näringslivet och det offentliga Sverige har ett bra samarbete och tydliga roller i totalförsvaret. Nu gäller det att vi tillsammans tar de nödvändiga steg som behövs för att skapa trygghet i en osäker tid.

Martin Linder

Förbundsordförande