Ett starkt socialt Europa kräver stark social dialog

Med anledning av det svenska EU-ordförandeskapet organiseras seminariet ”Democracy, fundamental rights and the Swedish model” av EESK:s arbetstagargrupp.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 12 maj 2023

Genom min medverkan i panelen The twin transition in Europe and the social dimension vill jag belysa Unionens övertygelse om att ett den gröna och digitala omställningen som Europa behöver göra kräver en stark social dialog, det vill säga goda förutsättningar för fack och arbetsgivare att tillsammans hitta lösningar, ibland tillsammans med staten.

Att stödja medlemsländerna i kompetensutveckling är en viktig roll för EU men behov och lösningar hittas bäst när arbetsmarknadens parter involveras i arbetet och tar gemensamt ansvar. Precis som vi gjorde med trygghetsöverenskommelsen. Detaljerad och omfattande EU-reglering på områden som rör arbetsmarknaden riskerar dock att underminera en välfungerande social dialog genom att det minskar parternas möjliga utrymme att förhandla. EU varken ska, kan eller bör anta regleringar som hotar eller riskerar att underminera eller inkräkta på grundfundamenten för kollektivavtalsförhandlingar i EU, i vårt fall för den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

Det är helt avgörande att utvecklingen av EU:s sociala dimension respekterar väl fungerande arbetsmarknadsmodeller och fullt ut erkänner arbetsmarknadens parters autonomi och den fria förhandlingsrätten. Det är en viktig och nödvändig diskussion som behöver föras om hur fler och bättre jobb kan skapas i EU och internationellt inom ramen för handlingsplanen för den sociala pelaren.

PH

Peter Hellberg

Förste vice ordförande

Info icon Shape info icon

EESK är en rådgivande EU-institution som representerar arbetsgivare, arbetstagare och civilsamhället.

Debatt: Låt arbetsmarknadens parter lösa kompetensbristen i EU

Här beskriver Unionens ordförande Martin Linder parternas grundläggande roll för att den sociala dialogen ska bli meningsfull och vikten av dialogen för företagens och löntagarnas möjligheter att framgångsrikt dra nytta av den gröna och digitala omställningen.

Låt arbetsmarknadens parter lösa kompetensbristen i EU (europaportalen.se)