Branschbarometern - rekordstarka framtidsutsikter trots kriget

Enligt Unionens fackklubbar är utsikterna för det egna företaget rekordstarkt kommande halvår. Alla näringslivets delbranscher spår en positiv utveckling. Det visar Unionens Branschbarometer.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Genrebild på rapport

Publicerad 16 maj 2022

Unionen om konjunkturen maj 2022

I tjänstesektorn har framtidsförväntningarna växlat upp på bred front jämfört med i höstas och är nu med marginal de starkaste någonsin. Även industrin tror på en positiv utveckling framåt, men i något lugnare takt än i höstens undersökning. Det är främst i fordonsindustrin som förväntningarna har skruvats ner, medan stämningsläget inom basindustrin har stärkts ytterligare. Tillväxtförväntningarna är överlag högt ställda för alla tre ingående delindex i undersökningen- utsikterna för marknadsutvecklingen, sysselsättningen och investeringarna. När det gäller de två senare är tillväxtplanerna rekordstarka.

Det finns flera skäl till att optimismen ute på företagen är stor, trots krig och stigande inflation . Släppta restriktioner banar vägen för ett starkt kommande halvår för vissa delbranscher inom tjänstesektorn. Pandemin har också lett till pausade investeringar och inköp, som nu kan bli av. Det driver dels på efterfrågan, men gör också att näringslivet brett växlar upp sina egna investeringar. Exportefterfrågan är också stark och industrin ligger rätt i tiden. I alla delbranscher tror klubbarna på ökad orderingång framåt.

Trots oro i omvärlden och leverantörsproblem är tillförsikten alltså förvånansvärt stor. Det gör att företagen vågar öka personalstyrkan. Klubbarna spår den största sysselsättningsökningen sedan undersökningens start. Det gäller både för arbetare och tjänstemän . Anställningsplanerna är som allra starkast i delar tjänstesektorn, som branscherna transport och logistik, it- och telekom, samt för branschen övriga företagstjänster där bland annat besöksnäringen ingår. Men även inom industrin spås en sysselsättningstillväxt, särskilt på tjänstemannasidan. Här sticker fordonsindustrin ut med särskilt positiva anställningsplaner för tjänstemän .

Info icon Shape info icon

Unionens Branschbarometer

Unionen genomför två gånger per år Branschbarometern – en enkätundersökning bland de av förbundets klubbar som har minst 20 medlemmar och vars arbetsgivare är en del av det privata näringslivet. Huvudfokus i undersökningen är klubbarnas bedömningar av företagens utsikter inför det kommande halvåret, satt i relation till det senaste halvårets utveckling. Denna upplaga av Branschbarometern baseras på bedömningar från 507 klubbar på 44 företag med sammanlagt 470 000 anställda i Sverige. Svarsfrekvensen var 32 procent. Undersökningen genomfördes 29 mars till 11 april 2022.

Info icon Shape info icon

Unionen gjorde mest träffsäkra prognoser över BNP-utvecklingen för 2021.

Varje år utvärderar Konjunkturinstitutet olika aktörers konjunkturprognoser. Förutom Unionen och Konjunkturinstitutet utvärderades sjutton olika prognosinstitut, bland annat Riksbanken, regeringen, alla storbankerna, Svenskt Näringsliv och LO. Hela utvärderingen hittar du här.

Info icon Shape info icon

Inflation

Förenklat kan man säga att inflation innebär att priserna ökar vilket leder till att pengarna tappar i värde.

Deflation

Motsatsen till inflation kallas deflation, vilket då innebär att priserna sjunker och det leder till att pengarna ökar i värde.

 

Läs mer om inflation Riksbankens webbplats. Riksbankens inflationsmål är att hålla inflationen kring 2 procent per år.