Arbetsmiljöverket jämförde äpplen med päron

Att Arbetsmiljöverket inte hanterar individärenden är inget nytt. Ett arbetsmiljöombud kan däremot finnas med som stöd för enskilda arbetstagare. Låt oss reda ut vad som gäller.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Linder

Publicerad 23 nov. 2022

I en artikel i Arbetsvärlden beskrivs Arbetsmiljöverkets kommunikation kring förändrade föreskrifter om arbetsanpassning. Myndigheten menade att arbetsmiljöombud inte företräder enskilda individer i arbetsmiljöarbetet.

Att Arbetsmiljöverket inte hanterar individärenden är inget nytt. Ett arbetsmiljöombud kan däremot finnas med som stöd för enskilda arbetstagare. Arbetsmiljöverket blandade ihop sin och arbetsmiljöombudens roll. De jämförde helt enkelt jämförde äpplen med päron. Även om det inte ska ha varit avsikten och myndigheten nu justerat sin kommunikation, skapades en otydlighet som kan få konsekvenser för arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser.

Låt oss reda ut begreppen.

I arbetsmiljöarbetet finns inte bara Arbetsmiljöverkets viktiga myndighetsansvar, utan också arbetsmarknadens parter som jobbar i samverkan . Arbetsgivare med sina företrädare och arbetstagare med sina företrädare i form av skydds-/ arbetsmiljöombud samverkar varje dag på arbetsplatser runt om i landet för en bättre arbetsmiljö och omsätter regler till praktisk handling.

Parterna samverkar också på central -och branschnivå med ett gemensamt intresse att skapa bra förutsättningar för de lokala parternas arbetsmiljöarbete. Parterna tar gemensamt fram praktiskt stöd kring hur regler kan omsättas idet dagliga arbetet, tar fram arbetsmiljöutbildningar och främjar kunskapsutveckling. Arbetsgivare och arbetstagare tar idag ett stort ansvar för arbetsmiljön på våra arbetsplatser och verkar för att arbetsmiljöregelverket efterlevs. Det gör att arbetsmiljölagen tillämpas på arbetsplatserna utan större inblandning från Arbetsmiljöverket.

I Arbetsmiljölagens sjätte kapitel regleras samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, men hur parterna jobbar med samverkan är upp till parterna själva. Parterna sluter avtal, upprättar rutiner och riktlinjer till stöd för sitt arbete – parterna tar ansvar för samverkan . Om ett arbetsmiljöombud hindras i sitt uppdrag, finns regler också för detta: Då hanteras det genom en tvisteförhandling och ytterst i domstol.

Arbetsmiljöverket har i sitt uppdrag att främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, en bra samverkan gör att både arbetsmiljöproblem och tvister förebyggs. Myndigheten bör inte agera på ett sätt som motarbetar parternas del i det gemensamma arbetsmiljöarbetet.

Tillsammans utgör Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter en helhet. Vi behöver jobba tillsammans för en sund, säker och bra arbetsmiljö.

Arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljöombuden, är med sin kunskap och sina perspektiv oerhört viktiga samarbetspartners till arbetsgivaren med företrädare i form av cheferna på en arbetsplats, för såväl gruppen arbetstagare som en enskild individ som önskar ett sådant stöd, exempelvis för att arbetsanpassning och rehabilitering ska bli så bra som möjlig.

Unionens arbetsmiljöombud kommer att fortsätta stötta arbetstagare i arbetsmiljöfrågor

Martin Linder
Förbundsordförande