Arbetsmarknad, kompetens och teknikutveckling

Det handlade Unionens första dag i Almedalen om. Här finns hela sammanfattningen.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Almedalen

Publicerad 28 juni 2023

  • Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Jönköpings län arrangerade seminariet "Jakten på kompetens – utmaningen ökar" där Unionens ordförande Martin Linder deltog. Det var en enig panel - omställningsstudiestödet är viktigt och populärt för kompetensutmaningarna. Men det räcker inte och nu måste politiken göra mer. Martin rev ner skratt när han poängterade att han nu varit i Almedalen i elva år och sagt samma sak - reformera resurstilldelningssystemet! I panelen förutom Martin Linder fanns Cecilia Hallengren Aronsson, Senior Vice President HR, Volvo Group Trucks Technology, Petter Bedoire, CTO, SAAB, Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, TechSverige, Elin Hultman, Vice vd, Skill samt Josefin Malmqvist, Riksdagsledamot, Moderaterna. Se samtalet här.
  • Martin Linder deltog även i ett samtal om arbetsmiljö arrangerat av Kompetensföretagen, en del av Svenskt Näringsliv. Där deltog också Paulina Brandberg, vice arbetsmarknadsminister med ansvar för arbetsmiljöfrågor, Peter Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen och Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer. Samtalet handlade om utmaningar och möjligheter med det nya sättet att arbeta (efter pandemin) och vilken roll arbetsmarknadens parter spelar i denna process. Ett viktigt besked från Unionen är att distansarbete bör vara frivilligt, och att det är en fråga som vi både vill och tror oss kunna hantera och reglera parterna emellan. Vi vill att arbetstagarna som kollektiv ges stort inflytande i formandet av framtidens arbetsliv och att samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare är modellen för att lösa frågor lokalt på arbetsplatsen.
  • Peter Hellberg, Unionens 1:e vice ordförande, deltog i två arrangemang som siktar in sig på att påverka innehållet i regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition; Dels ett samtal arrangerat av branschorganisationen Ikem, dels ett samtal med en grupp generaldirektörer som på olika sätt arbetar med forsknings- och innovationsfrågor.
  1. Rätt miljö för en forskning i världsklass och en möjlighet att testa och utveckla nya idéer till produkter är viktigt för Sveriges företag, och därmed för jobben. Tillgången till kompetens är A och O för att företag ska vilja satsa på att investera i forskning och utveckling i Sverige – och det är en fråga som Unionen driver.
  2. Inbjuden av SSAB och Naturskyddsföreningen diskuterade Peter Hellberg vad regeringens kommande klimathandlingsplan bör innehålla. Ett av Peters budskap var att planen måste ha ett helhetsperspektiv och innehålla åtgärder som säkrar att Sverige når sina klimatmål, både 2030 och 2045. Bland många olika insatser lyfter Unionen även på detta område kompetensfrågan som strategiskt viktig för att nå målen. Sverige ligger i den tekniska framkanten, vi har mycket att bidra med och elektrifieringen har en nyckelroll i detta, men för det behövs människor med rätt kunskap.  
  • Vid ett rundabordssamtal arrangerat av Teknikföretagen deltog Martin Linder i en diskussion om hur vi kan stärka Sveriges genomslagskraft i EU. Unionen delar Teknikföretagens uppfattning att vi behöver bli bättre på att påverka EU. Vi behöver säkra att företagen konkurrerar på lika villkor men också dra nytta av gemensamma satsningar. Ett medskick från Martin var att regering och myndigheter måste bli bättre på att involvera oss parter som organiserar och representerar anställda i privata näringslivet.
  • En huvudsaklig utgångspunkt är att teknikutveckling och ökad flexibilitet är bra men självklart behöver grundläggande trygghet och rättigheter som skapar stabilitet säkerställas, något vi gör genom kollektivavtal sa Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef, i en paneldiskussion på ett seminarium med rubriken ”Kompetens och matchning på framtidens arbetsmarknad: Ny teknik, gamla problem?” anordnat av forskningsinstitutet Ratio. Paneldiskussionen fokuserade på frågan om under vilka förutsättningar ny teknik i form av till exempel AI, appar och ökad möjlighet till distansarbete kan lösa gamla problem som bristande matchning och kompetensförsörjning på arbetsmarknaden och när utvecklingen snarare riskerar att stjälpa och bidra till polarisering. Diskussionen som du kan ta del i efterhand på Start - Ratio tog sikte på flera olika aspekter och Martin Wästfelt framhöll särskilt vikten att säkra individens kompetens och omställning där det nya omställningsstudiestödet tillsammans med ökad möjlighet till validering av förvärvad kunskap är några av de absolut viktigast pusselbitarna.
  • Norra Sverige står inför stora förändringar. Med den gröna omställningen beräknas 100 000 nya invånare flytta in. Nya bostäder ska byggas, vägar och järnvägar rustas upp och samhällsservicen byggas ut. Samhällen ska bli attraktiva, både för nyinflyttade och dagens norrbottningar. Unionens chefsekonom Tobias Brännemo deltog i detta rundabordssamtal och lyfte vikten av att utbildningssystemet måste svara upp mot kompetensbehoven hos de redan yrkesverksamma för att vi ska få full utväxling av omställningsstudiestödet men även att arbetsgivarna måste ta sitt ansvar för kompetensförsörjningen. Dels genom kompetensutveckling av de redan anställda, dels genom att locka med attraktiva anställningar med bra villkor både gällande lön, en god arbetsmiljö med balans i livet och med jämställda arbetsplatser.