Kravväxlingar under veckan som gått

Under veckan som passerat har Unionen växlat krav på avtalsområdena Medieföretagen, Kompetensföretagen, Svensk Handel - Systembolagsanställda, Fremia – Samhall direktanställda tjänstemän, Samhall - anställda i arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Läs mer om vilka krav som ställs av Unionen respektive arbetsgivarnas parter.

Medieföretagen

Våra krav

 • Löneökningsutrymme enligt märket och höjning av lägstalöner med 1600 kr.
 • Ersättning för förskjuten arbetstid ska för arbete fredag kl 18.00 till och med måndag kl 07.00. ersättas med månadslönen dividerat på 300.
 • Tjänstemannen ska också kunna välja att byta semestertillägg mot fler betalda semesterdagar.
 • Kvalifikationstiden för sjuk- och föräldralön ska baseras på sammanlagd i stället för sammanhängande anställningstid.
 • Kollektivavtalet ska gälla alla oavsett ålder och anpassas till ett längre arbetsliv.

Arbetsgivarnas krav

 • Sifferlöst löneavtal i första hand, central stupstock i andra hand.
 • Allmänna anställningsvillkorsavtalet skall vara helt dispositivt.
 • Individuella eller lokala överenskommelser kan tecknas om att rörliga lönedelar inkluderar semesterlön och semesterersättning .
 • Begränsningsperiod för ordinarie och sammanlagd arbetstid på 12 månader.
 • ”Ska” ändras till ”bör” i bestämmelsen om nattvila
   

Kompetensföretagen

Våra krav

 • Löneökningar om 4,4 %.
 • Höjda lägstlöner med 1600 kr.
 • Stärkta skrivningar för föräldralediga.
 • För distansarbete yrkar vi på ett parterna tar fram en gemensam vägledning.

Arbetsgivarnas krav

 • Förändringar i begränsningsperioderna och viloreglerna.
 • Avskaffa individgarantin.
 • Justera reglerna för intjänande av föräldrapenning.  
   

Svensk Handel – Systembolagsanställda

Våra krav

 • Löneökningar om 4,4 %.
 • Avtalets lägsta löner ska höjas med 1600 kr.
 • Fortsatt utbyggnad av deltidspensionen.
 • Införande av mertidsersättning för deltidsanställda.

Arbetsgivarnas krav

 • Frysta minimilöner.
 • Ingen siffersatt framförhandlad löneökningsnivå.
 • Slopad individgaranti .
 • Nya regler för föräldralön (införa kvalifikationstid, tak för ersättningen samt begränsning i tid för uttaget av föräldralönen).

Fremia – Samhall direktanställda tjänstemän

Våra krav

 • Löneutrymmet ska öka med 4,4 % per den 1 april 2023 och löneavtalets lägsta löner ska höjas därutöver.   
 • Förstärkta regler som begränsar mängden restid och möjlighet till återhämtning efter en längre resa.
 • Tillföra avtalet motsvarande kompensation vid ledighet med förebyggande sjukpenning som med vanlig sjukpenning.
 • Skrivningar kring arbetstidens förläggning med beaktande av möjligheten att förena arbete med familjeliv och socialt liv införs.

Arbetsgivarnas krav

 • Att lokala parter kan komma överens om andra allmänna villkor än vad detta kollektivavtal anger.
 • Ta bort den förlängda uppsägningstiden för anställda som passerat 55 år, och har 10 års sammanhängande anställningstid.
 • Förlänga uppsägningstiden vid egen uppsägning , från tjänstemannens sida.
 • Utöka begränsningsperioden från 4 veckor till 12 månader.
 • Införa ett tak på sparade semesterdagar.

Samhall - anställda i arbetsmarknadspolitiska uppdrag (anvisade tjänstemän)

Våra krav

 • Löneutrymmet ska öka med 4,4 % per den 1 april 2023 och löneavtalets lägsta löner ska höjas därutöver.   
 • Förstärkta regler som begränsar mängden restid och möjlighet till återhämtning efter en längre resa.
 • Tillföra avtalet motsvarande kompensation vid ledighet med förebyggande sjukpenning som med vanlig sjukpenning.
 • Skrivningar kring arbetstidens förläggning med beaktande av möjligheten att förena arbete med familjeliv och socialt liv införs.

Arbetsgivarnas krav

 • Att lokala parter kan komma överens om andra allmänna villkor än vad detta kollektivavtal anger.
 • Utöka begränsningsperioden från 4 veckor till 12 månader.
 • Införa ett tak på sparade semesterdagar.
 • Ta bort regleringen ”omplacering ska i första hand göras till annat tjänstemannaarbete” 
 • Ta bort regleringen om att anställda som omfattas av kollektivavtalet, mellan Fremia och LO, ska kunna undantas från Samhalls kollektivavtal för anvisade, om arbetstagaren endast temporärt fullgör tjänstemannauppgifter.

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg