Demokratiprojekt: Länge leve demokrati

Länge leve demokrati är ett demokrati- och föreningsutvecklingsprojekt om hur vi ska stärka Unionens demokrati i framtidens arbetsliv. Projektet pågick år 2015-2023.

Unionen ska vara en levande, proaktiv och lyhörd folkrörelse där alla medlemmar ges kraft att påverka – lokalt, nationellt och internationellt. En stark, kompetent och demokratisk organisation med många medlemmar och många fackligt aktiva på olika nivåer, som vill och vågar utveckla nya former och som använder den gemensamma styrkan till att sätta agendan och leverera resultat.

Projektet om demokratiutveckling startade med ett beslut på kongressen 2015 och avslutades på kongressen 2023. Målsättningarna var bland annat att:

 • Öka kunskapen och samsynen kring fackföreningens roll och om Unionens demokratiska principer
 • Föra en dialog om hur vi kan bibehålla och stärka Unionens demokrati i framtidens arbetsliv
 • Testa nya arbetssätt och presentera förändringsförslag 

Öka kunskapen för att möta framtiden

En viktig del i projektet är att höja vår egen kunskapsnivå kring sånt som är av betydelse för Unionen idag och i framtiden. Tankesmedjan Futurion har tillsammans med Unionen presenterat två kunskapsöversikter och fyra rapporter som tar upp många olika infallsvinklar som är viktiga för vår framtid som facklig organisation:

 • Vad är grejen med facket?
  Futurions kunskapsöversikt Vad är grejen med facket? handlar om fackens roll och påverkan på välstånd och demokrati. Rapporten ger många förklaringar och argument till varför starka breda fackföreningar är viktiga för hela samhället.
 • Förena och förändra – Om facklig organisering i framtiden
  Idéburen och politisk organisering handlar om att förena och förändra. I rapporten Förena och förändra ställs frågor kring hur vi kommer att organisera och mobilisera engagemang i framtiden. Vad händer med engagemanget i och med teknikens framsteg? Vi måste följa utvecklingen och söka nya vägar för engagemang för att vara relevanta och trovärdiga på sikt.
 • Fack i förändring – exempel från fyra länder
  Vad gör starka fackföreningar när organisationsgraden minskar? I rapporten Fack i förändring intervjuar arbetsmarknadsreportern Anna Danielsson Öberg fackföreningsföreträdare och forskare i Norge, Danmark, Finland och Tyskland för att svara på den frågan. Bland annat framkommer att effekten av politiska beslut har underskattats.

 • Vad är facklig styrka? – Arbetsplatsfacket centralt i den svenska partsmodellen Fackföreningar finns för att ta tillvara medlemmarnas intressen. För att kunna göra det behöver fackföreningarna vara tillräckligt starka i förhållande till andra aktörer. Vad bidrar till facklig styrka? I rapporten Vad är facklig styrka beskriver professor Anders Kjellberg vad facklig styrka består av och hur stark svensk fackföreningsrörelse är i dagsläget samt vad han tror om framtiden. Bl.a. är kunskaper och förnyelseförmåga en bidragande faktor till facklig styrka.

 • Fackligt engagemang – om medborgerligt engagemang inom fackföreningar Vilka är det som arbetar fackligt? Vad motiverar dem? Vad gör de på sin fackliga tid och hur ser relationen till chefen och kollegorna ut? Svar på dessa frågor och fler läser du i rapporten Fackligt engagemang. I rapporten beskriver professor Johan von Essen och docent Susanne Wallman Lundåsen att det som främst motiverar de fackliga är att de får hjälpa sina arbetskamrater både på den egna arbetsplatsen och i branschen samt att grundvärderingen de främst jobbar utifrån är rättvisa. 
 • Digitala folkrörelser – hur arbetstagare finner nya sätt att organisera sig 
  Ett sätt att få fler att delta i demokratin kan vara att använda digitala verktyg, det är tydligt i den senaste demokratiutredningen med namnet Låt fler forma framtiden!. För fackföreningar är det viktigt att på olika sätt minska trösklarna för engagemang och delaktighet. Digitala verktyg som andra fackförbund och idéburna organisationer använt framgångsrikt presenteras i rapporten Digitala folkrörelser. Rapporten är skriven av journalisten Katarina Andersson som bevakat digitaliseringsfrågor i många år. Ta del av lanseringsseminariet här 

Brevskola i demokrati

I Unionens digitala kurs i demokrati tittar vi bland annat närmare på vad demokrati är och varför det är viktigt för ett fackförbund som Unionen. Du som är förtroendevald kan logga in och ta del av kursen här. 

Öka kunskapen brett

I demokratiutvecklingsprojektet har också lättillgänglig kunskap om demokrati, föreningskunskap, fackets uppgift och partsmodellen efterfrågats. Därför sammanställer vi här en lista med några tips. Och maila oss gärna om du har fler tips på lättillgänglig information!

In English and other languages

I framtidsdialogerna har man lyft behov av att det finns information om fackföreningar, föreningsverksamhet och demokrati på andra språk än svenska, här kommer några tips:   

 • Om man klickar på In English längst ned på Unionens hemsida finns en hel del information översatt till engelska bland annat om vad kollektivavtal är och hur avtalsrörelsen fungerar.  

 • Information om den politiska demokratin i Sverige finns på ett flertal språk på riksdagens hemsida: Other languages - Riksdagen

 • Sensus sida om föreningsdemokrati och hur det fungerar är kopplad till Google translate och kan översättas av den på ett flertal språk.

 • Arena skolinformations lättlästa texter om arbetslivet och om arbetsmiljö Lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö - Arena Skolinformation (arbetslivskoll.se) kommer med ordlistor i flera språk – arabiska, thai, engelska, dari, tigrinja och somaliska.  

Res i tiden

Unionens tidsmaskin reser både bakåt och framåt i tiden för att bjuda på stolthet över fackliga framgångar och mod att tillsammans klara samtidens och framtidens utmaningar. Lyssna på alla sju avsnitt och läs affischerna här

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg