Så behandlar Unionen Medlemsförsäkring AB personuppgifter

Unionens inkomstförsäkring administreras av Unionen Medlemsförsäkring AB som hanterar dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Här redogör vi närmare för hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter dataskyddsförordningen inom EU - GDPR - ger dig.​​

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som kan komma att registreras hos Unionen Medlemsförsäkring AB är namn, personnummer, inkomst och kontaktuppgifter avseende den försäkrade. Även den försäkrades medlemskap i fackförbund och uppgift om tidigare arbete/ arbetsgivarintyg kommer att behandlas. Uppgifterna inhämtas i första hand från den försäkrade själv genom försäkringsbolagets ansökningsformulär eller genom telefonsamtal eller annan kontakt med den registrerade.

Vad uppgifterna används till

Uppgifterna används som underlag för försäkringsavtalet, administration och vid skadereglering, inkluderande men inte begränsat till beräkning av premier och ersättning. Sådan behandling sker för att uppfylla försäkringsbolaget avtalsförpliktelser gentemot den försäkrade.

Uppgifterna, inklusive uppgift om den försäkrades medlemskap i fackförbund, kommer även att användas för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk i enlighet med försäkringsbolagets skyldigheter enligt tillämpligt gruppavtal och i enlighet med tillämpligt avtal mellan den försäkrade och Unionen. Sådan behandling innebär främst att försäkringsbolaget behandlar vissa uppgifter för att kunna tillhandahålla försäkring till den försäkrade och för att uppfylla försäkringsbolagets åtagande gentemot Unionen. Behandling om uppgift om den försäkrades medlemskap i fackförbund för andra ändamål kommer endast ske efter inhämtande av den försäkrades samtycke i det aktuella fallet.

Uppgifterna kan även komma att användas för uppföljning av handläggningsärenden, exempelvis genom kundundersökningar samt för försäkringsbolagets interna statistiska ändamål. Sådan behandling sker baserat på försäkringsbolagets berättigade intresse att kunna använda kundomdömen och statistik för att kunna säkerställa och förbättra kvaliteten på försäkringsbolagets tjänster.

Den försäkrades personuppgifter kommer att sparas under den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålet med personuppgiftsbehandlingen och därefter raderas. I normalfallet kommer uppgifterna att sparas under en period som motsvarar vid var tid tillämplig preskriptionstid, för närvarande 10 år från tidpunkten för arbetslöshetens inträde. Uppgifterna kan dock komma att sparas under en längre period om så är nödvändigt för försäkringsbolagets hantering av det aktuella försäkringsärendet, exempelvis om preskriptionstiden bryts.

A-kassan

För att kunna ta beslut om rätt till ersättning från din inkomstförsäkring och för att löpande kunna utbetala ersättning behöver vi ett antal uppgifter från din a-kassa. Genom att du lämnar ditt samtycke hos din a-kassa kan vi hämta dessa uppgifter direkt från din a-kassa. Godkännandet innebär bland annat att du inte behöver skicka in a-kassans utbetalningsspecifikationer inför varje utbetalning. Du har alltid möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke.

Om du samtycker till att vi får hämta uppgifter från din a-kassa kommer vi hämta sådana uppgifter som vi behöver för att kunna bedöma din rätt till ersättning från inkomstförsäkringen, både vid beslut och löpande, såsom: personnummer, uppgifter om normalinkomst, uppgifter om ersättningsperiod och samtliga de uppgifter som framgår av a-kassans utbetalningsspecifikationer.

Unionen

Försäkringsbolaget ägs av Unionen, som även är gruppföreträdare för dem som omfattas av försäkringen. För fullgörandet av sina skyldigheter enligt gruppavtalet och försäkringen delas uppgifter mellan försäkringsbolaget och Unionen, till exempel uppgift om att den försäkrade uppbär ersättning från försäkringsbolaget och uppgift om ev. tilläggsförsäkring​. Unionen tillhandahåller även system, webbportal och register där försäkringsbolaget kan komma att registrera dina personuppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/ Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I vissa fall kan dock dina personuppgifter komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra tjänsteleverantörer. För att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats, till exempel dataöverföringsavtal som kräver att mottagarna skyddar uppgifterna på samma sätt som vi gör. Försäkringsbolaget lämnar på begäran information om de skyddsåtgärder vi har på plats och information om till vilka länder vi, i förekommande fall, överför personuppgifter.

Övriga mottagare

Försäkringsbolaget kan på begäran lämna nödvändig information till myndigheter enligt lag. I samband med en rättstvist kan försäkringsbolaget överföra uppgifter till andra parter till exempel domstol.

I samband med rättstvist och andra legala ärenden kan försäkringsbolaget även komma att överföra uppgifter till sitt legala ombud .

Försäkringsbolaget kan vid behov hämta eller kontrollera uppgifter från trygghetsråd (såsom TRR eller TRS) och/eller Försäkringskassan angående aktivitetsstöd.

För utveckling och utbildning av försäkringsbolagets anställda kan vissa ersättningsärenden komma att kvalitetsgranskas av externa leverantörer av sådana tjänster.

För uppföljning och kundundersökningar kan uppgifter komma att lämnas ut till externa leverantörer av sådana tjänster.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig;
  • begära rättelse av felaktigt uppgifter;
  • få dina personuppgifter raderade om vi inte längre behöver behandla dessa;
  • invända mot behandling i vissa fall, exempelvis mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse;
  • begära begränsning av vår behandling av personuppgifter i vissa fall, exempelvis om du ifrågasätter riktigheten av behandlingen;
  • begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat och i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal;
  • återta ett lämnat samtycke ang. inhämtning av uppgifter från din a-kassa eller du kan avstå från att ge ditt samtycke. Du får då inför beslut avseende rätt till utbetalning från inkomstförsäkringen och inför varje utbetalningstillfälle manuellt skicka in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna göra en bedömning av nästa utbetalning;
  • vända dig till behörig tillsynsmyndighet, d.v.s. Datainspektionen, för framförande av klagomål om du är missnöjd med vår personuppgiftsbehandling.

Kontakt

Vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller för utövandet av dina rättigheter ska du i första hand kontakta Unionen Medlemsförsäkring AB. Detta sker enklast via kontaktuppgifterna nedan. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Unionen Medlemsförsäkringar AB  Org. nr. 516401-6791
E-post: medlemsforsakring@unionen.se
Tel: 0771-27 28 00

Kontaktuppgifter till Unionen Medlemsförsäkring AB dataskyddsombud är:

Postadress: Unionen Medlemsförsäkring AB,
Att: Dataskyddsombud,
105 32 Stockholm
E-post: dataskyddsombud@unionen.se

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg