Ny rapport: Stor kompetensbrist i industriexpansionens spår

Sex av tio arbetsgivare i Norrbotten och Västerbotten kommer inom fem år få sin kompetensförsörjning påverkad av den stora industriexpansionen i regionen. Av arbetsgivare som redan idag påverkas upplever nio av tio att expansionen gjort det svårare för dem att behålla anställda. Det visar Unionens rapport "Kompetens avgörande för den gröna industriomställningen i norr" som släpps idag.

Kompetensförsörjningen är ett mycket utbrett problem

2022-10-21

– Medarbetare med rätt kompetens är helt avgörande för att arbetsgivare i norr ska lyckas med den gröna industriomställningen, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

De stora industrietableringarna och investeringarna har kraftigt bidragit till att bristen på kompetens är omfattande i Norrbotten och Västerbotten. I rapporten Kompetens avgörande för den gröna industriomställningen i norr har Unionen frågat de egna klubbarna hos arbetsgivare i Norrbotten och Västerbotten om hur industriexpansionen påverkar arbetsgivare som redan är verksamma i regionen.

Svaren visar att kompetensförsörjningen är ett mycket utbrett problem för arbetsgivarna i Norrbotten och Västerbotten, redan nu uppger 3 av 10 klubbar att verksamhetens kompetensförsörjning påverkas av industrins expansion. Den andelen väntas inom tre till fem år växa till 6 av 10.

Av de som redan idag upplever problem svarar 9 av 10 att det blivit svårare för arbetsgivaren att behålla befintliga anställda.

Arbetsgivare som i dagsläget upplever problem har främst agerat genom att öka möjligheterna till distansarbete, ökat samarbete med externa aktörer som universitet och högskolor, skruvat upp inhyrningen av personal, höjt löner eller satsat mer på kompetensutveckling av anställda.

– Möjlighet till utveckling i yrket är något Unionens fackklubbar lyfter som avgörande för att attrahera ny och behålla befintlig personal. Arbetsgivarna måste arbeta långsiktigt och strategiskt med kompetensutveckling , och de lokala facken bör involveras i arbetet. Genom att satsa på den befintliga personalen kan delar av kompetensbristen lösas, säger Martin Linder.

Men det är inte enbart arbetsgivare som måste agera för att lösa bristen på kompetens, det kommer att krävas insatser från många olika håll. Utbildningssystemet måste erbjuda utbildningar som är anpassade för yrkesverksamma som vill stärka sin kompetens, så som korta kurser och distansutbildningar för att öka tillgängligheten. Även arbetskraftsinvandring av bristkompetenser måste främjas.

– Det behövs även insatser för att locka fler att flytta till Norrbotten och Västerbotten, såväl från andra delar av Sverige som från andra länder. Sverige har inte råd att göra det svårare för behövd utländsk arbetskraft att komma hit, avslutar Martin Linder.

Fakta: Så löser vi kompetensutmaningarna i norr

I rapporten Kompetens avgörande för den gröna industriomställningen i norr visar Unionen att:

 • En ökad konkurrens om arbetskraften behöver mötas genom att erbjuda attraktiva arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för att locka och behålla anställda.
 • Utbildningssystemet måste uppdateras och anpassas efter behoven i regionen, inte minst för att ta vara på arbetskraften som redan idag finns i Norrbotten och Västerbotten.
 • Befolkningen i Norrbotten och Västerbotten måste växa, det måste bli enkelt och attraktivt att flytta till norra Sverige, såväl från övriga landet som från utlandet.

Rapporten släpps idag. Läs rapporten i sin helhet.

 

Fakta: Undersökningen till Unionens klubbar

Undersökningen skickades till alla Unionens klubbar i Norrbotten och Västerbotten med minst 10 medlemmar, vilket innebar 240 klubbar. 87 klubbar svarade, vilket ger 36 procent i svarsfrekvens. Undersökningen genomfördes under andra halvan av mars 2022.

De stora industrietableringar och investeringar som sker i norra Sverige, har de fram till nu haft någon påverkan på företagets/organisationens kompetensförsörjning?

 

Svar:

 • 27 procent svarar ja
 • 40 procent svarar nej
 • 32 procent svarar vet ej/vill ej svara
De stora industrietableringar och investeringar som sker i norra Sverige, kommer de att ha någon påverkan på företagets/organisationens kompetensförsörjning på 3–5 års sikt?

 

Svar:

 • 56 procent svarar ja,
 • 13 procent svara nej,
 • 31 procent svarar vet ej/vill ej svara

Notera att om man lägger ihop frågorna visar det sig att 6 av 10 (58 procent) svarat att de redan idag och/eller på 3–5 års sikt kommer att påverkas. De klubbar som svarat ja på någon av frågorna ovan fick nedanstående respektive följdfrågor.

På vilket sätt har denna påverkan på kompetensförsörjningen visat sig fram till nu?
 • Svårare att behålla befintliga anställda, 91 procent
 • Svårare att hitta kompetens vid rekryteringar, 87 procent
 • Företagets/organisationens kompetensbehov har förändrats som en följd av etableringarna/investeringarna, 22 procent
 • Lättare att hitta kompetens vid rekryteringar, 0 procent
 • Lättare att behålla befintlig personal, 0 procen
 • Annan, 0 procent
 • Vet ej/vill ej svara, 4 procent                                                                                   

På vilket sätt kommer denna påverkan på kompetensförsörjningen visa sig på 3–5 års sikt?

Svar:

 • (Ännu) svårare att hitta kompetens vid rekryteringar, 87
 • (Ännu) svårare att behålla befintliga anställda, 85 procent
 • Företagets/organisationens kompetensbehov kommer förändras som en följd av etableringarna/investeringarna, 17 procent
 • (Ännu) lättare att hitta kompetens vid rekryteringar, 4 procent
 • (Ännu) lättare att behålla befintlig personal, 0 procent
 • Annat, nämligen, 4 procent
 • Vet ej/vill ej svara, 2 procent

Klubbar som svarat antingen att verksamheten har lediga tjänster som inte kunnat tillsättas, att det tar längre tid än normalt att tillsätta lediga tjänster eller att deras kompetensförsörjning redan i dagsläget är påverkad av industrietableringarna fick följande fråga.

 

Vilka initiativ har företaget/organisationen tagit för att säkra sin kompetensförsörjning? 

 

Svar:

 • Ökade möjligheter till distansarbete, 32 procent  
 • Ökat samarbete med externa aktörer (till exempel universitet, skolor), 29 procent
 • Ökat användande av konsult-/bemanningsföretag, 27 procent
 • Ökade satsningar på kompetensutveckling av anställda, 26 procent
 • Företaget/ organisationen har inte tagit några sådana initiativ, 24 procent
 • Höjda löner utöver det som anges i centrala avtal, 16 procent
 • Effektiviseringar/investeringar för att minska personalbehovet, 15 procent
 • Anställt arbetskraft som flyttat från övriga Sverige för att ta anställning på företaget/organisationen, 13 procent
 • Annat,11 procent
 • Anställt arbetskraft som flyttat från utlandet för att ta anställning på företaget/ organisationen, 10 procent
 • Förbättrat allmänna villkor, 5 procent
 • Vet ej/vill ej svara, 2 procent