Möjlighet till distansarbete gör att fler vobbar istället för att vabba

Hemarbetet under pandemin har medfört att varannan tjänsteman oftare väljer att vobba istället för att vabba när barnen är sjuka. Samtidigt saknar hela sex av tio arbetsplatser rutiner för hur man ska hantera vabb och vobb, det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen.

Unionens förbundsordförande Martin Linder

2022-01-28

– En förklaring kan vara att man känner sig tvingad att vobba eftersom man ändå är hemma. Det kan också handla om att man inte vet vem som kan ta hand om jobbmötet eller ringa upp kunden om man skulle välja att vabba, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Under pandemin har risken för smitta gjort att barn varit hemma från skola och förskola längre perioder och vid flera tillfällen än vanligt. För många småbarnsföräldrar har möjligheten att vobba varit räddningen för att hinna med sina arbetsuppgifter.

– Smittspridningen har varit en utmaning för många föräldrar, men att vobba istället för att vabba måste alltid vara frivilligt. Det är arbetsgivaren som måste hitta lösningar och skapa rutiner så att ingen tvingas att vobba, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Unionens undersökning visar att hemarbetet under coronapandemin medfört att mer än hälften (52 procent) av de tillfrågade föräldrarna vobbar mer än de vabbar. Andelen som alltid väljer att vobba stället för att vabba har också ökat sedan förra året, från 33 till 36 procent.

Dessutom tycker alltfler att det fungerar dåligt att vobba , siffran har ökat från 17 till 33 procent, och andelen som tycker att det funkar bra har sjunkit från 60 till 45 procent.

Stor ökning av arbetsplatser som saknar rutiner för vabb och vobb

Betydligt fler arbetsgivare än tidigare saknar rutiner för hur vabb och vobb ska hanteras praktiskt. Sex av tio svarar att det inte finns rutiner för hanteringen av deras arbetsuppgifter när man vabbar, förra året svarade drygt tre av tio att det saknades rutiner.

– Otydlighet skapar stress för den som vabbar och kan få negativa konsekvenser både för jobbet och för barnet. Otydlighet skapar också stress för kollegor när man inte vet hur olika arbetsuppgifter ska hanteras och av vem, säger Martin Linder.

– När pandemin är över så kommer möjligheten att jobba hemma och att vobba finnas kvar. För att inte förstärka de negativa sidorna med att vobba behöver fler arbetsplatser ta fram regler och rutiner för hur medarbetarna ska hantera vabb och vobb, säger Martin Linder.

Fakta: vad är vobb och vabb?

  • Att vobba innebär att du är hemma med sjuka barn, samtidigt som du jobbar hemifrån med lön från din arbetsgivare.
  • Att vabba innebär att du får ersättning från försäkringskassa för vård av sjukt barn. Du får inte lön från din arbetsgivare.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att ta reda på hur tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0–11 år upplever hur vobbning/vabbning fungerar tillsammans med arbetslivet. Totalt genomfördes 1597 intervjuer med tjänstemän i privat sektor. Deltagarfrekvensen är 55 %. Undersökningen genomfördes mellan 21 december 2021 – 10 januari 2022.