Inriktningsbeslut för avtalsrörelsen 2020

Inriktningsbeslutet - som det fattades beslut om på förbundsrådet det 18 juni - innebär att det nu finns en riktning och ramar för det arbete branschdelegationerna sätter igång med efter sommaren.

Då ska det övergripande inriktningsbeslutet omvandlas till branschspecifika krav anpassat till respektive avtalsområde och delegationerna ska även hantera och prioritera bland andra aktuella behov i branschen när det gäller avtalskrav.

Löner och Ersättningar

  • Fortsatt reallöneutveckling genom centrala avtal med siffersatta årliga löneökningar på arbetsplatserna och höjda lägsta löner.
  • Tryggad individuell löneutveckling .
  • Lönerevisioner på arbetsplatserna, med sakliga kriterier för lönesättning och löneökningar, som stödjer individens och verksamhetens utveckling. Med fackligt inflytande och möjlighet till individuell påverkan. 

Arbetstiderna & Arbetsmiljön

  • Bättre arbetsmiljö, balans i livet och rätt till återhämtning utifrån de särskilda behoven på olika avtalsområden genom både avtal och systematiskt arbete.
  • Bibehållen och/eller stärkt arbetstidsförkortning utifrån behoven på respektive avtalsområde

Utveckling & Trygghet

  • Utveckla och säkerställa förutsättningarna för framtida anställningsbarhet genom ett systematiskt kompetensutvecklingsarbete.
  • Anpassning av kollektivavtalen till förändringar i pensionssystemet.
  • Bra förutsättningar är grunden för det fackliga arbetet och åtgärder, i avtal eller partsgemensamt, behöver övervägas på alla avtalsområden.   

Jämställdhet & Mångfald

  • Jämställda och inkluderande arbetsplatser genom att synliggöra, systematiskt förebygga och åtgärda förhållanden som innebär eller kan leda till ojämställdhet eller diskriminering.  ​

Pensionerna

  • Ökade avsättningar till flexpension/deltidspension

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg