Handlingsprogram och strategisk inriktning

Det fackliga löftet formar framtiden – en gemensam färdriktning i en föränderlig värld.

Med en gemensam färdriktning och ett löfte om att stå enade när samhället förändras får vi kraft att forma framtidens arbetsliv. Med ett gemensamt handlingsprogram och en samlad strategisk inriktning, tar vi oss mot vår vision, att vi tillsammans är den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Vi vill vara ett Unionen - tillsammans i framtidens arbetsliv där medlemmar, förtroendevalda och anställda går åt samma håll och skapar det ”vi” som utgör vår styrka.

Strategisk inriktning - inflytande, påverkan och individ

Unionens väg mot vår vision går genom vår strategiska inriktning. Den består av tre delar som hänger ihop och samspelar.

  • Inflytandedelen handlar om att vi i Unionen ger alla medlemmar inflytande och påverkan genom att teckna kollektivavtal och organisera oss på alla nivåer – arbetsplatsen, regionen, branschen, näringslivet, samhället och internationellt.
  • Påverkansdelen säger att vi i Unionen ska driva opinion och sätta agendan så att beslutsfattare i näringsliv och politik agerar i linje med våra medlemmars intresse och så att alla tjänstemän i det privata arbetslivet ser Unionen som sitt fackförbund.
  • Individdelen beskriver hur vi i Unionen ger varje individ makt och inflytande över sitt arbetsliv och sin karriär med hjälp av förmåner och verktyg i det bästa fackliga medlemskapet.

Handlingsprogram 2020-2023

I handlingsprogrammet pekas tre områden ut som är särskilt viktiga att förändra och förbättra fram till år 2023. Under 2020-2023 är Unionens fokus att: 

  • försvara, utveckla och stärka den svenska partsmodellen i en föränderlig värld
  • genom kompetens som ger kraft möjliggöra omställning och hållbar utveckling under hela arbetslivet 
  • skapa bättre balans i arbetslivet så fler mår bra på och av jobbet

Allt detta ska genomsyras av ambitionen att skapa ett jämställt och inkluderande arbetsliv.

Antaget av kongressen 2019.
Antaget av kongressen 2015.
Förbundsstyrelsens prolog till kongressen 2019