Anställningsvillkor

Unionen - Koll på Anställningsavtal

Här hade en video från YouTube visats om du haft JavaScript aktiverat.

Dina anställningsvillkor - det vill säga de rättigheter och skyldigheter som gäller i din anställning - bestäms både genom den arbetsrättsliga lagstiftningen och på detaljnivå även genom ditt anställningsavtal. Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal, vilket är det vanliga, så är de flesta och viktigaste villkoren reglerade i kollektivavtalet.

Ditt eget kollektivavtal

Ditt eget kollektivavtal hittar du enklast om du loggar in.

Lagar, kollektivavtal och anställningsavtal

Lagarna beskriver vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter som gäller för dig i din arbetssituation. Till exempel handlar det om regler för arbetstid, semester, arbetsmiljö, medbestämmande, anställning och uppsägning.

Om det finns kollektivavtal där du jobbar, är övertidsersättning, lönerevisioner, tjänstepension, försäkringar och arbetstid reglerade. Om du anställs på en arbetsplats som redan har kollektivavtal för tjänstemän, kommer din anställning automatiskt att omfattas av det avtalet. 

Om du anställs på en arbetsplats som saknar kollektivavtal, behöver anställningsavtalet också innehålla uppgifter om bland annat tjänstepension, försäkringar, övertids- och restidsersättning, sjuklön från och med 15:de dagen och föräldralön.

Viktiga anställningsvillkor i anställningsavtalet

Anställningsavtalet är den juridiska handling du har, som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare. I ditt anställningsavtal finns viktiga anställningsvillkor och regler för till exempel tillträdesdag, arbetsuppgifter, lön, arbetstid, anställningsform, semester, uppsägning och vilket kollektivavtal som gäller (om det finns). Det är viktigt att du vet vilken anställningsform du har.

Att tänka på vid ny anställning

Om du får ett erbjudande om jobb - förbered dig inför lönediskussion och skaffa skriftligt anställningsavtal. Kontakta Unionen om du har frågor som gäller dina anställningsvillkor eller om du vill ha hjälp att granska anställningsavtalet. Skriv inte på förrän du vet lön och andra villkor. Senast en månad efter att en anställning har påbörjats har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) rätt att få skriftlig information om vilka villkor som gäller för anställningen. Det är vanligen i form av ett anställningsavtal.

Bättre anställningsvillkor med kollektivavtal

Rätt till inflytande

Att ha kollektivavtal på arbetsplatsen är en förutsättning för att ha rätt till lokalt fackligt inflytande. På arbetsplatser utan kollektivavtal får en arbetsgivare besluta om och genomföra stora förändringar utan att ens informera personalen i förväg.

Försäkringar och pension

Genom kollektivavtalet omfattas alla anställda av de här viktiga försäkringarna:

  1. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, som ger engångsbelopp till efterlevande vid dödsfall.
  2. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, som ger ersättning för inkomstbortfall och sjukvårdskostnader, gäller även vid resa till och från arbetet.
  3. Tjänstepension, ITP och ITPK och sjukförsäkring, där arbetsgivaren betalar premien (avgiften) och du får marknadens bästa tjänstepension eftersom avgifterna är lägre än för privata pensionsförsäkringar.

Inom ITP finns också en viktig sjukförsäkring som ger dig sjuklön (vid sjukskrivning från och med 90:e dagen) utöver den sjukpenning du får från Försäkringskassan. Sjuklön är utfyllnad av lönen som arbetsgivaren betalar utöver sjukpenningen du får från försäkringskassan när du är sjuk.

Lön och andra ersättningar

Kollektivavtalen har regler för nivån på lägstlöner i branschen och rätten till lönehöjning.

Permission betyder kort ledighet med lön som arbetsgivaren kan bevilja dig. Det finns ingen lag som ger dig någon rätt till permission.

Föräldralön är utfyllnad av lönen som arbetsgivaren betalar utöver föräldrapenningen från försäkringskassan till föräldralediga tjänstemän.

Utöver din grundlön finns det en hel del förmåner och ersättningar som du kan få genom din anställning. En del av dem kommer med kollektivavtal på din arbetsplats, andra är lagstadgade. En del måste du själv se till att få inskrivna i ditt anställningsavtal. I kollektivavtal finns regler för restidsersättning, ersättning för beredskapstjänst, ersättning för jourtid, ersättning för obekväm eller förskjuten arbetstid och övertidsersättning.

Kollektivavtalet kan också innebära bättre anställningsvillkor vad gäller dina semesterdagar och semestertillägg. Det gäller också uppsägningstider, vilka kan vara längre i kollektivavtal än i lagen om anställningsskydd.

Trygghet vid uppsägningar

Genom kollektivavtal ansluts arbetsgivaren till något av de trygghetsråd, som bidrar med värdefullt stöd och kan ge ekonomiskt komplement till a-kassan vid uppsägningar.

Vad Unionen kan hjälpa dig med

Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

 

21 sidor om Anställningsvillkor

Anställningsavtal visar att du är anställd

Anställningsavtalet är den juridiska handling du har som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare.

Anställningsformer

När du erbjuds ett nytt jobb är det viktigt att du vet vilken anställningsform du erbjuds - om det är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, eftersom bland annat reglerna kring uppsägning är olika.

Dina rättigheter i arbetslivet

Det finns flera lagar som gäller för dig om du har ett jobb. Vanligtvis - men inte alltid - omfattas arbetsplatsen även av kollektivavtal. Kollektivavtalet är ett viktigt komplement till lagarna och ersätter också vissa delar i lagarna. Saknas kollektivavtal är det viktigt att alla villkor, så som pension, försäkringar, övertids- och restidsersättning, arbetstid med mera, regleras i ditt anställningsavtal.

Anställningsvillkor i kollektivavtal

I kollektivavtal finns alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Om du inte har kollektivavtal, är detta saker du behöver tänka på. Här kan du läsa mer om exempel på vad kollektivavtal innehåller och reglerar.

Dessa uppsägningstider gäller

När du tar reda på din uppsägningstid är det viktigt att skilja på om du tänker säga upp dig själv eller om arbetsgivaren säger upp din anställning. Uppsägningstiderna kan nämligen vara olika, bland annat beroende på vem som säger upp.

Jobba svart

Vad innebär det egentligen att jobba svart och varför är det så viktigt med ett anställningsavtal? Bortsett från att det är olagligt att jobba svart och att inte betala skatt på det du tjänar, så tar du en risk - inga pensionsinbetalningar, ingen sjuklön och inga försäkringar.

Provanställning

En provanställning får vara högst sex månader lång. Provanställning är en visstidsanställning, men syftet är att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. 

Tänk på det här vid anställning

Får du ett erbjudande om jobb - förbered dig inför lönediskussion och skaffa skriftligt anställningsavtal. Skriv inte på förrän du vet lön och andra villkor.

Alkoholproblem och anställningstrygghet

Alkoholproblem som har diagnosticerats som sjukdom är inte saklig grund för uppsägning. Att grovt åsidosätta sina anställningsskyldigheter kan dock vara det, så om du har alkoholproblem som lett till misskötsamhet på arbetet eller orsakar andra risker, måste du ställa upp på erbjuden rehabilitering, så att problemen på arbetsplatsen löses.

Anställningsavtal och kontrakt för dig som är chef

Innan du börjar en ny anställning är det viktigt att du har någon form av anställningskontrakt. Det gäller alla. Oftast är det enkla avtal som talar om när du ska börja, vilken lön du ska ha och att du i övrigt omfattas av det avtal som gäller för alla tjänstemän på företaget.

Anställningsintyg

När en anställning har upphört ska arbetsgivaren utfärda ett anställningsintyg. Men du har också rätt att när som helst begära och få ett anställningsintyg.

Arbetstillstånd till Migrationsverket

Unionen har möjlighet att yttra sig om anställningsvillkor då en person från icke-EU land erbjudits anställning som tjänsteman i privat sektor och söker arbetstillstånd i Sverige.

Din arbetstid

Din arbetstid ska framgå av ditt anställningsavtal. Arbetstidslagen innehåller regler om arbetstid, men din arbetstid kan också påverkas av kollektivavtal på din arbetsplats.

Lagar inom arbetsrätt

Arbetsrätten är den del av lagstiftningen där förhållandet mellan arbetsgivare och anställd regleras. De olika lagarna inom arbetsrätten kan ersättas och kompletteras av kollektivavtal. Ibland ersätts lagen i sin helhet med ett avtal och ibland endast vissa delar. De paragrafer, lagar, som kan ersättas med avtalstext kallas för dispositiva. Det finns även tvingande lagstiftning som inte går att avtalas bort.

Lön och andra ersättningar – en översikt

Utöver din grundlön finns det en hel del förmåner och ersättningar som du kan få genom din anställning. En del av dem kommer med kollektivavtal på din arbetsplats, andra är lagstadgade. En del måste du själv se till att få inskrivna i ditt anställningsavtal. Här finns en översikt. Läs mer och kontakta Unionen om du har frågor.

När du anställer

Här ser du vad du behöver tänka på när du har bestämt dig för att anställa en ny medarbetare. Ni behöver bland annat komma överens om anställningsform, lön, arbetstider, semester, övertid och andra villkor.

Permission – kort ledighet med lön

När det finns kollektivavtal finns det också regler som beskriver rätten till kortare ledighet utan löneavdrag.

Rätt till föräldraledighet

Alla föräldrar har en lagstadgad rätt att vara föräldralediga. Under tiden har du kvar din anställning och de rättigheter som följer med den.

Rörlig lön

Det är inte ovanligt att anställda har någon form av rörlig lön utöver grundlönen. Provision, resultatlön och bonus är exempel på olika typer av rörliga lönedelar. Om delar av din lön är rörliga, ska du inte vara ekonomiskt beroende i vardagen av vilken ersättning du får ut av dem månad för månad utöver grundlönen.

Semesterns längd och när den får tas ut

Semesterlagen ger alla anställda rätt till fem veckors semester per semesterår varav fyra kan tas ut sammanhängande under sommaren.

Övertidsersättning - kompensationsledighet

Din arbetsgivare kan ha kollektivavtal och har i så fall regler för övertidsersättning. Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats måste du själv se till att få övertidsersättningen inskriven i ditt eget anställningsavtal.