Uppsägning

Som medlem i Unionen kan du få råd och stöd om du blir uppsagd. Din anställning kan avslutas av olika anledningar och för dessa gäller olika regler.

Hur en anställning kan upphöra

En tills vidareanställning (i dagligt tal fast anställning) gäller tills den sägs upp och uppsägningstiden har löpt ut. Anställningen kan sägas upp av både dig själv och av arbetsgivaren, men arbetsgivaren måste ha saklig grund, det vill säga giltiga skäl, för att kunna säga upp dig.

Om det är bestämt redan när anställningen börjar, att den ska upphöra vid en viss tidpunkt (en så kallad visstidsanställning), slutar anställningen utan att någon behöver säga upp den.

Skäl till uppsägningar

Du kan själv säga upp din anställning när du vill utan att ange något skäl. Arbetsgivaren måste däremot kunna visa upp godtagbara skäl, det vill säga ha saklig grund, för att uppsägningen ska vara giltig. Saklig grund är arbetsbrist eller personliga skäl.

Olika situationer då en anställning avslutas

Kontakta Unionen om du blivit uppsagd

Om du som är medlem i Unionen har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist – ring Unionen för att få reda på vad som gäller i din situation. 

Det här gäller om arbetsgivaren vill säga upp dig

Vid en uppsägning gäller kollektivavtalet där det finns ett sådant och reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Innan du blir uppsagd, är arbetsgivaren skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling. Om det gäller arbetsbrist upprättas en turordningslista.

En uppsägning från arbetsgivaren ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen. Från uppsägningstillfället gäller en viss uppsägningstid till dess att anställningen faktiskt upphör. Under uppsägningstiden gäller särskilda regler.

Vilka uppsägningstider som gäller

Uppsägningstiden är olika om du säger upp dig själv eller om din arbetsgivare gör det. Den beror också på vilken anställningsform du har och på hur länge du varit anställd.

För tillsvidareanställningar finns inget bestämt slutdatum. Om det finns en uppsägningstid bestämd i ditt anställningsavtal, är det i första hand den som gäller. Annars gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal om det finns. Saknas kollektivavtal gäller uppsägningstiderna som finns i LAS.

Tidsbegränsade anställningar har ett start- och ett slutdatum redan från början. Utgångspunkten är att anställningen upphör vid det slutdatum som redan är bestämt. Därför behöver tidsbegränsade anställningar inte sägas upp, utan de upphör ändå vid slutdatumet för anställningen.

Provanställningar syftar till att övergå i en tillsvidareanställning och för dem gäller andra regler om de avslutas.

Vad Unionen kan hjälpa dig med

Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

  • Information om dina rättigheter om du blir uppsagd
  • Rätt till förhandlingshjälp i samband med uppsägning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har tjänstemän som omfattas av kollektivavtal rätt till avgångsersättning från Trygghetsrådet, om de har fyllt 40 år och varit anställda hos arbetsgivaren i minst fem år.

Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren i regel skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling.

Du kan ha rätt till företräde vid återanställning, om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist, men du måste anmäla ditt anspråk på företrädesrätt.

Om du arbetar vid ett företag, där några av dina arbetskamrater arbetar på villkor som regleras i kollektivavtal som företaget har med ett fackförbund inom LO, kan det vara bra att känna till något om det omställningsavtal som sedan ett par år tillbaka gäller för dem.

Om arbetsgivaren inte följer LAS (lagen om anställningsskydd) regler om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, ska du kontakta klubben på din arbetsplats eller Unionen.

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, men arbetsplatsen har kollektivavtal, kan du få hjälp och stöd av ett trygghetsråd. Vilket trygghetsråd som du kan vända dig till, beror på vilket avtalsområde som arbetsplatsen tillhör.

Varningar eller erinringar mot arbetstagare förekommer i arbetsrättsliga sammanhang. Det finns varningar av två olika typer.

Begreppet varsel används i två vitt skilda sammanhang - vid uppsägningar och vid konflikter.

Varsel förekommer i två olika situationer. Varsel om uppsägningar innebär att arbetsgivaren vid arbetsbrist varslar dels arbetsförmedlingen, dels den fackliga organisationen. Arbetsgivaren ska varsla den fackliga organisationen även när en enskild anställd avskedas eller sägs upp av personliga skäl.

När du tar reda på din uppsägningstid är det viktigt att skilja på om du tänker säga upp dig själv eller om arbetsgivaren säger upp din anställning. Uppsägningstiderna kan nämligen vara olika, bland annat beroende på vem som säger upp.

Sidor