Uppsägning

Som medlem i Unionen kan du få råd och stöd om du blir uppsagd. Arbetsbrist är det vanligaste skälet till uppsägningar.

Skäl till uppsägningar

Din arbetsgivare är skyldig att visa på saklig grund vid uppsägning. Om du säger upp dig själv behöver du inte ange någon anledning till det.

Det här gäller om arbetsgivaren vill säga upp dig

Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren i regel skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling. Arbetsgivaren måste bestämma i vilken turordning de anställda ska sägas upp innan han eller hon säger upp någon på grund av arbetsbrist. Vid en uppsägning gäller kollektivavtalet där det finns ett sådant och reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). En uppsägning från arbetsgivaren ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen. Från uppsägningstillfället gäller en viss uppsägningstid till dess att anställningen faktiskt upphör.

Vilka uppsägningstider som gäller

Uppsägningstiden är olika om du säger upp dig själv eller om din arbetsgivare gör det. Den beror också på om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

För tillsvidareanställningar finns inget bestämt slutdatum. Om det finns en uppsägningstid bestämd i ditt anställningsavtal, är det i första hand den som gäller. Annars gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal om det finns. Saknas kollektivavtal gäller uppsägningstiderna som finns i LAS.

Enligt LAS har du en månads uppsägningstid vid egen uppsägning. Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida varierar och beror på hur länge du varit anställd.

Tidsbegränsade anställningar har ett start- och ett slutdatum redan från början. Utgångspunkten är alltså att anställningen upphör vid det slutdatum som redan är bestämt. Därför behöver tidsbegränsade anställningar inte sägas upp, utan de upphör ändå vid slutdatumet för anställningen.

Att tänka på vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Läs om fler saker att tänka på i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Det kan vara före uppsägningen, under uppsägningstiden och när den upphör.

Vad Unionen kan hjälpa dig med

Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

  • Information om dina rättigheter om du blir uppsagd
  • Kräva dina rättigheter enligt lag och avtal
  • Kräva skadestånd om arbetsgivaren har brutit mot LAS, kollektivavtal eller anställningsavtal.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har tjänstemän som omfattas av kollektivavtal rätt till avgångsersättning från Trygghetsrådet, om de har fyllt 40 år och varit anställda hos arbetsgivaren i minst fem år.

Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren i regel skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling.

Du kan ha rätt till företräde vid återanställning, om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist, men du måste anmäla ditt anspråk på företrädesrätt.

Om du arbetar vid ett företag, där några av dina arbetskamrater arbetar på villkor som regleras i kollektivavtal som företaget har med ett fackförbund inom LO, kan det vara bra att känna till något om det omställningsavtal som sedan ett par år tillbaka gäller för dem.

Om arbetsgivaren bryter mot LAS (lagen om anställningsskydd) och går ifrån reglerna om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, ska du kontakta klubben på din arbetsplats eller Unionen.

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, men arbetsplatsen har kollektivavtal, kan du få hjälp och stöd av ett trygghetsråd. Vilket trygghetsråd som du kan vända dig till, beror på vilket avtalsområde som arbetsplatsen tillhör.

Varsel används i två vitt skilda sammanhang - vid uppsägningar och vid konflikter.

Enligt främjandelagen ska arbetsgivaren lämna skriftligt varsel till arbetsförmedlingen senast två månader före en driftsinskränkning om minst fem anställda kommer att sägas upp.

När du tar reda på din uppsägningstid är det viktigt att skilja på om du tänker säga upp dig själv eller om arbetsgivaren säger upp din anställning. Uppsägningstiderna är nämligen olika, bland annat beroende på vem som säger upp.

Anställningsavtalet är den juridiska handling du har som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare.

Sidor