Uppsägning

Som medlem i Unionen kan du få råd och stöd om du blir uppsagd. Din anställning kan avslutas av olika anledningar och för dessa gäller olika regler.

Hur en anställning kan upphöra

En tills vidareanställning (i dagligt tal fast anställning) gäller tills den sägs upp och uppsägningstiden har löpt ut. Anställningen kan sägas upp av både dig själv och av arbetsgivaren, men arbetsgivaren måste ha saklig grund, det vill säga giltiga skäl, för att kunna säga upp dig.

Om det är bestämt redan när anställningen börjar, att den ska upphöra vid en viss tidpunkt (en så kallad visstidsanställning), slutar anställningen utan att någon behöver säga upp den.

Skäl till uppsägningar

Du kan själv säga upp din anställning när du vill utan att ange något skäl. Arbetsgivaren måste däremot kunna visa upp godtagbara skäl, det vill säga ha saklig grund, för att uppsägningen ska vara giltig. Saklig grund är arbetsbrist eller personliga skäl.

Olika situationer då en anställning avslutas

Kontakta Unionen om du blivit uppsagd

Om du som är medlem i Unionen har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist – ring Unionen snarast för att få reda på vad som gäller i din situation. 

Det här gäller om arbetsgivaren vill säga upp dig

Vid en uppsägning gäller kollektivavtalet där det finns ett sådant och reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Innan du blir uppsagd, är arbetsgivaren skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling. Om det gäller arbetsbrist upprättas en turordningslista.

En uppsägning från arbetsgivaren ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen. Från uppsägningstillfället gäller en viss uppsägningstid till dess att anställningen faktiskt upphör. Under uppsägningstiden gäller särskilda regler.

Vilka uppsägningstider som gäller

Uppsägningstiden är olika om du säger upp dig själv eller om din arbetsgivare gör det. Den beror också på vilken anställningsform du har och på hur länge du varit anställd.

För tillsvidareanställningar finns inget bestämt slutdatum. Om det finns en uppsägningstid bestämd i ditt anställningsavtal, är det i första hand den som gäller. Annars gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal om det finns. Saknas kollektivavtal gäller uppsägningstiderna som finns i LAS.

Tidsbegränsade anställningar har ett start- och ett slutdatum redan från början. Utgångspunkten är att anställningen upphör vid det slutdatum som redan är bestämt. Därför behöver tidsbegränsade anställningar inte sägas upp, utan de upphör ändå vid slutdatumet för anställningen.

Provanställningar syftar till att övergå i en tillsvidareanställning och för dem gäller andra regler om de avslutas.

Vad Unionen kan hjälpa dig med

Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

  • Information om dina rättigheter om du blir uppsagd
  • Rätt till förhandlingshjälp i samband med uppsägning

32 sidor om Uppsägning

Avgångsersättning (AGE)

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har tjänstemän som omfattas av kollektivavtal rätt till avgångsersättning från Trygghetsrådet, om de har fyllt 40 år och varit anställda hos arbetsgivaren i minst fem år.

Det här gäller om arbetsgivaren vill säga upp dig

Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren i regel skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling.

Företrädesrätt till återanställning

Du kan ha rätt till företräde vid återanställning, om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist, men du måste anmäla ditt anspråk på företrädesrätt.

Olika omställningsavtal för tjänstemän och arbetare

Om du arbetar vid ett företag, där några av dina arbetskamrater arbetar på villkor som regleras i kollektivavtal som företaget har med ett fackförbund inom LO, kan det vara bra att känna till något om det omställningsavtal som gäller för dem.

Om arbetsgivaren går ifrån turordningen

Om arbetsgivaren inte följer LAS (lagen om anställningsskydd) regler om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, ska du kontakta klubben på din arbetsplats eller Unionen.

Trygghetsråd - stöd om du blir uppsagd

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, men arbetsplatsen har kollektivavtal, kan du få hjälp och stöd av ett trygghetsråd. Vilket trygghetsråd som du kan vända dig till, beror på vilket avtalsområde som arbetsplatsen tillhör.

Varning och erinran

Varningar eller erinringar mot arbetstagare förekommer i arbetsrättsliga sammanhang. Det finns varningar av två olika typer.

Varsel

Begreppet varsel används i två vitt skilda sammanhang - vid uppsägningar och vid konflikter.

Varsel om uppsägningar

Varsel förekommer i två olika situationer. Varsel om uppsägningar innebär att arbetsgivaren vid arbetsbrist varslar dels arbetsförmedlingen, dels den fackliga organisationen. Arbetsgivaren ska varsla den fackliga organisationen även när en enskild anställd avskedas eller sägs upp av personliga skäl.

Vilka uppsägningstider som gäller

När du tar reda på din uppsägningstid är det viktigt att skilja på om du tänker säga upp dig själv eller om arbetsgivaren säger upp din anställning. Uppsägningstiderna kan nämligen vara olika, bland annat beroende på vem som säger upp.

Anställningsavtal visar att du är anställd

Anställningsavtalet är den juridiska handling du har som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare.

Anställningsformer

När du erbjuds ett nytt jobb är det viktigt att du vet vilken anställningsform du erbjuds - om det är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, eftersom bland annat reglerna kring uppsägning är olika.

Anställningsintyg

När en anställning har upphört ska arbetsgivaren utfärda ett anställningsintyg. Men du har också rätt att när som helst begära och få ett anställningsintyg.

Avgångspension

En avgångspension innebär att arbetsgivaren erbjuder dig som anställd att lämna ditt arbete i förtid och få avgångspension istället för lön fram till den normala pensionsåldern.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag är en ersättning till en arbetstagare vid uppsägning. Det finns ingen lag som ger rätt till avgångsvederlag, utan det bygger på en överenskommelse med arbetsgivaren.

Dina rättigheter i arbetslivet

Det finns flera lagar som gäller för dig om du har ett jobb. Vanligtvis - men inte alltid - omfattas arbetsplatsen även av kollektivavtal. Kollektivavtalet är ett viktigt komplement till lagarna och ersätter också vissa delar i lagarna. Saknas kollektivavtal är det viktigt att alla villkor, så som pension, försäkringar, övertids- och restidsersättning, arbetstid med mera, regleras i ditt anställningsavtal.

Egen uppsägning

Om du vill byta jobb eller göra något annat, måste du säga upp dig själv. Du kan göra det när som helst och du behöver inte berätta varför du säger upp dig.

Ersättning från inkomstförsäkringen med avgångsersättning (AGE) från Trygghetsrådet (TRR) eller annat Trygghetsråd

Samordning sker mellan inkomstförsäkring och avgångsersättning.

Ersättning från inkomstförsäkringen vid egen uppsägning

Du får ersättning från inkomstförsäkringen även om du säger upp dig själv.

Från varsel till uppsägning - hur det går till

En arbetsgivare som planerar att skära ner i sin verksamhet måste följa vissa regler. Arbetsgivaren måste fatta beslut i en viss ordning och under hand blanda in de fackliga organisationerna. Här får du veta hur hela processen går till.

Förhandling vid uppsägningar

Vid en förhandling ska du alltid finnas tillgänglig, men du behöver inte närvara vid själva förhandlingen.

Har du blivit omplacerad, uppsagd eller fått en lönesänkning?

Om du är medlem har din arbetsgivare förhandlingsskyldighet vid alla viktigare förändringar av dina arbets- eller anställningsförhållanden.

Om företaget går i konkurs

Om din arbetsgivare försätts i konkurs, hör med konkursförvaltaren om och hur du ska fortsätta att arbeta. Utgå ifrån att du ska fortsätta arbeta tills du får annan information.

På vilket sätt du bör få uppsägningsbesked

En uppsägning ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen. Om du inte finns på arbetsplatsen kan arbetsgivaren skicka uppsägningen i rekommenderat brev.

Regler för turordning vid uppsägning

När det uppstår arbetsbrist på en arbetsplats, sker uppsägningarna enligt en viss turordning.

Räkna ut din semesterersättning

Semesterersättning är den ersättning du får för de semesterdagar du inte hunnit ta ut när du slutar din anställning (ska inte förväxlas med semesterlön).

Saklig grund - skäl för uppsägning

När en arbetsgivare säger upp en anställd måste uppsägningen vara sakligt grundad. Det innebär att arbetsgivaren måste ha något av följande skäl till uppsägningen - arbetsbrist eller personliga skäl.

Semester i samband med uppsägning

Om du blir uppsagd eller säger upp dig själv och har intjänad semester har du rätt att få ut den i form av ledighet eller som semesterersättning.

Skillnaden mellan att bli avskedad och uppsagd

Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och bli uppsagd. Vid ett avsked har du ingen uppsägningstid och måste lämna arbetsplatsen omgående. Vid en uppsägning arbetar du i normalfallet kvar under hela uppsägningstiden.

Turordningskrets

Inför en situation med uppsägning på grund av arbetsbrist, delas de anställda in i en eller flera grupper, så kallade turordningskretsar. Uppsägningarna sker sen i turordning inom de olika turordningskretsarna.

Tänk på det här vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist är det vanligaste skälet till uppsägningar. Läs om vad som är viktigt att tänka på i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist, både före uppsägningen och när uppsägningstiden upphör.

Uppsägning under föräldraledighet

Det finns inget förbud i lagen mot att säga upp någon under graviditet eller föräldraledighet, men det är förbjudet att säga upp någon på grund av att hon är gravid eller en person är föräldraledig.