Lön

Ta del av tips och råd inför lönesamtal, information om föräldralön, sjuklön, förmåner och andra ersättningar, marknadslöner, ingångslön med mera.

Information

Information om vad som gäller för just din lönerevision hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Hitta ditt löneavtal i vår lista.
Eller logga in och få en direktlänk till rätt avtal.

Du som har fått ny lön eller ny arbetsgivare - uppdatera dina uppgifter här.

Lön – ersättningen för ditt arbete

Lön är ersättning för ett arbete, en uppgift eller en tjänst som du utför åt en arbetsgivare. Den lön som du börjar en ny anställning med, är något du och din arbetsgivare kan förhandla om och diskutera. Den lön ni kommer överens om skrivs in i ditt anställningsavtal.

När du söker ett nytt jobb är det inte ovanligt att du får frågan om vilka löneanspråk du har. På de flesta företag sätts lönen individuellt. De faktorer, som påverkar vilken lön du kan begära, är arbetsinnehåll, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och komplexitet, ansvar, din personliga arbetskapacitet och arbetsprestation samt marknadslöneläget för liknande befattningar.

Din lön utvecklas sedan utifrån att den regelbundet ses över i en så kallad lönerevision. Rätten till lönerevision finns ofta inskriven i ett centralt branschlöneavtal. Om du inte omfattas av något branschlöneavtal, så är det bra om du får det inskrivet i ditt anställningsavtal, att lönen ska ses över årligen. Det finns nämligen inte någon lag som reglerar lön eller löneökningar, utan detta måste du bevaka själv. 

Ingångslöner – för dig som fått ditt första jobb

Unionen har tagit fram information om ingångslöner för olika befattningar. Ingångslöner är baserat på statistik och ska ses som en fingervisning om var lönerna för andra personer som är nya på arbetsmarknaden ligger. Ingångslöner är enbart aktuellt om du är ny på arbetsmarknaden med ingen eller med mycket lite tidigare arbetslivserfarenhet. Om du redan har jobbat en del ska du istället titta på Unionens marknadslöner.

Om det finns kollektivavtal på den arbetsplats där du söker jobb, så finns det också en fastställd lägsta lön (minimilön) som arbetsgivaren inte får gå under.

Kontakta Unionen för mer information. Om du fått ditt första jobb kan du även läsa mer om annat du ska tänka på.

Lön – men också löneförmåner och andra ersättningar

Utöver din grundlön finns det en hel del ersättningar som kan vara bra att känna till. En del av dem är lagstadgade, som till exempel sjuklön och semesterlön. Andra ersättningar finns genom kollektivavtal, som till exempel övertidsersättning, ersättning för arbete på obekväm arbetstid ( ob-ersättning) och föräldralön.

Ibland kan du få erbjudanden om att avtala bort din rätt till övertidsersättning mot högre lön och/eller fler semesterdagar. Ta gärna del av våra råd om vad du bör tänka på om en sådan situation skulle uppstå.

I lokala kollektivavtal, som gäller på arbetsplatsen, kan det finns regler kring förmåner som till exempel subventionerad lunch och friskvård. Denna typ av förmåner kan även vara ensidigt bestämda av arbetsgivaren.

Om det saknas kollektivavtal, så behöver du se till att motsvarande rättigheter, som de som finns i kollektivavtalen, skrivs in i ditt anställningsavtal.

Rörlig lön

Det är inte ovanligt att man har någon form av rörlig lön utöver grundlönen. Provisionslön, resultatlön, ackordslön och bonuslön är exempel på olika typer av rörlig lön.

Ibland erbjuder arbetsgivaren olika former av rörliga lönedelar. De kan vara ett sätt att motivera dig och belöna olika arbetsinsatser. De rörliga lönedelarna är oftast direkt kopplade till prestation och resultat. Den rörliga delen kan också vara beroende av hur verksamheten går.

Det finns ingen lagstiftning kring rörliga lönedelar, utan det är något som du och din arbetsgivare kommer överens om. Det är därför bra om det står inskrivet i ditt anställningsavtal, vad som gäller för dig.

Löneavtalet - din rätt till löneutveckling

Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal, så finns det också ett löneavtal som gäller för dig. Löneavtalet ger dig rätt till löneutveckling. Det beskriver på vilka grunder som lönen ska sättas och ditt inflytande över lönesättningen.

Löneavtalet förhandlas fram centralt mellan Unionen och den arbetsgivarorganisation som organiserar och företräder företag inom en bransch.

Din individuella lön bör ses över årligen. Detta sker genom individuella löneförhandlingar eller lönesamtal med din lönesättande chef. Grunden för den individuella löneförhandlingen eller lönesamtalet är löneavtalet. De flesta löneavtal ger dig rätt till en årlig lönerevision och ett årligt lönesamtal.

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats, måste du själv ta initiativ och se till att din lön ses över regelbundet. 

Lönesamtalet – årets viktigaste möte för din lön

Genom lönesamtal kan du påverka hur din individuella lön sätts. Har du varken klubb eller förhandlande arbetsplatsombud på din arbetsplats, men det finns kollektivavtal, bör du själv kontakta din arbetsgivare för att diskutera årets lönehöjning.

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal, så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Läs om hur du kan förbereda dig inför lönesamtalet och vad som är viktigt under samtalet. Läs också mer om vad som kan påverka din lön.

Tips för att begära högre lön

Lönediskriminering

Enligt lag är det förbjudet för en arbetsgivare att diskriminera. Det gäller även för löner och vid  lönesättning. Lönerna kan vara individuella och differentierade, men får inte vara osakliga. Även du som är föräldraledig har skydd mot lönediskriminering genom föräldraledighetslagen.

Misstänker du att du är lönediskriminerad - kontakta Unionen.

Om din arbetsgivare inte betalar ut din lön

Skulle det uppstå en situation där din arbetsgivare inte betalar ut den lön som du har rätt till ska du ta kontakt med Unionen för att få hjälp. 

Vad Unionen kan hjälpa dig med

Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej