Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. På företag med kollektivavtal finns avtal för din lön, anställningsform, arbetstid, semester och mycket annat.

Ditt eget kollektivavtal

Ditt eget kollektivavtal hittar du enklast om du loggar in.

Sök bland alla våra kollektivavtal.

För dig betyder ett kollektivavtal att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Avtalen är grunden, sedan kan du eller din lokala fackklubb förhandla fram ännu bättre villkor, men en arbetsgivare får inte försämra villkoren.

Många av de ersättningar och förmåner vi tar för givna är ett resultat av de överenskommelser som fack och arbetsgivare träffat i ett kollektivavtal. Föräldraledighetstillägg, semestertillägg, tjänstepension, rätt till lönehöjning, övertidsersättning, sjuklön och mycket mer  ingår i kollektivavtalets överenskommelser.

Kontakta Unionen om du vill ha hjälp med att förstå vad avtalet som gäller på just din arbetsplats innebär.

49 sidor om Kollektivavtal

Avtalsrörelse

Poängen med en avtalsrörelse är att förbättra dina anställningsvillkor och få till reallöneökningar för dig och andra medlemmar.

Branschdelegationer

Unionen har 13 branschdelegationer. Ledamöterna representerar medlemmarna inom de avtalsområden som ingår i delegationen. Branschdelegationen utgör förhandlingsdelegation vid förhandlingar om kollektivavtal inom delegationens områden, föreslår avtalskrav inför förhandlingar och rekommenderar förbundsstyrelsen om ett kollektivavtal ska antas.

Har du blivit omplacerad, uppsagd eller fått en lönesänkning?

Om du är medlem har din arbetsgivare förhandlingsskyldighet vid alla viktigare förändringar av dina arbets- eller anställningsförhållanden.

Industriavtalet

Industriavtalet är ett samarbetsavtal om industriell utveckling och lönebildning mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom industrin.

Inflytande på arbetsplatsen

Kollektivavtal ger de anställda rätt till förhandling före viktiga förändringar, möjlighet att bilda fackklubb, få utbildning i lagar och avtal och rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid.

När nya kollektivavtal är klara

När nya kollektivavtal är klara måste alla medlemmar och förtroendevalda få veta vad som gäller.

Allmän förhandlingsrätt

Om rättigheter, skyldigheter och regler för hur förhandlingar ska genomföras. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.

Anställningsvillkor i kollektivavtal

I kollektivavtal finns alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Om du inte har kollektivavtal, är detta saker du behöver tänka på. Här kan du läsa mer om exempel på vad kollektivavtal innehåller och reglerar.

Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning

Om du arbetar obekväm arbetstid är din ordinarie arbetstid helt eller delvis schemalagd till kvällar och helger. För att du ska ha rätt till extra ersättning för den del av din arbetstid som är förlagd ”obekvämt” krävs att din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal där detta är reglerat.

Att ha eller inte ha kollektivavtal

Företag som inte tecknar kollektivavtal behöver inte följa framförhandlade ersättningar, försäkringar etcetera som regleras i kollektivavtal och som inte finns i lag. Därför är det en stor fördel att vara anställd på ett företag som har kollektivavtal.

Avgångsersättning (AGE)

Avgångsersättning (AGE) är ett komplement till a-kassan för dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist från ett företag som är anslutet till ett trygghetsråd.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag är en ersättning till en arbetstagare vid uppsägning. Det finns ingen lag som ger rätt till avgångsvederlag, utan det bygger på en överenskommelse med arbetsgivaren.

Centrala löneavtalsförhandlingar

Det centrala löneavtalet är ett kollektivavtal som innehåller regler för löneökningar för dig och andra anställda i en bransch.

Din tjänstepension - 0 kr eller miljonbelopp?

Här är exempel som visar hur mycket som finns uppsamlat i pensionskapital vid 65 års ålder för dig som idag är 28 år och som jobbar fram till 65 års ålder. Den kollektivavtalade pensionen som beskrivs är tjänstepensionen ITP1.

Facken inom industrin

Facken inom industrin (FI) är ett förhandlingssamarbete mellan de fackförbunden som undertecknat Industriavtalet.

Fakta om kollektivavtal

Kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation. Företag som är medlem i en arbetsgivarorganisation (till exempel Teknikföretagen, Svensk Handel, Almega) ska därmed omfattas av det kollektivavtal som träffats med till exempel Unionen.

Från varsel till uppsägning - hur det går till

En arbetsgivare som planerar att skära ner i sin verksamhet måste följa vissa regler. Arbetsgivaren måste fatta beslut i en viss ordning och under hand blanda in de fackliga organisationerna. Här får du veta hur hela processen går till.

Få hjälp med att förstå vad som gäller enligt kollektivavtal

Om du har frågor, kontakta i första hand arbetsplatsombudet eller en klubbföreträdare på din arbetsplats.

Fördelar med kollektivavtal för dig som arbetsgivare

Kollektivavtalet är en samling regler som ger dig och dina anställda en grundtrygghet. När det finns kollektivavtal på arbetsplatsen vet alla vad som gäller och det blir mer tid för både dig och din personal att fokusera på verksamheten.

Förhandling vid uppsägningar

Vid en förhandling ska du som anställd alltid finnas tillgänglig, men du behöver inte närvara vid själva förhandlingen som sker mellan arbetsgivare och förtroendevald.

Försäkringar för dig med kollektivavtal

Att det finns kollektivavtal på din arbetsplats är mycket viktigt för din ekonomi, både när du jobbar och när du blir pensionär. De försäkringar och pensioner du får genom kollektivavtalen gäller bara för dig som är anställd på en arbetsplats där avtalen finns. Det betyder, att om din arbetsgivare har kollektivavtal, har du dessa försäkringar och pensioner – annars har du dem inte.

Föräldralön

Du har rätt att vara helt ledig från och med barnets födelse och 18 månader framåt. Utöver ersättning via den lagstadgade föräldraförsäkringen kan du få föräldralön om din arbetsgivare har kollektivavtal. Det regleras i kollektivavtalets delar om allmänna anställningsvillkor.

Ha medlemsdialog som förtroendevald

Viktigt att tänka på innan du som förtroendevald förhandlar på uppdrag av övriga medlemmar på din arbetsplats.

Hur du tar reda på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats

Fråga din arbetsgivare eller ring Unionen för att ta reda på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Som medlem kan du också se det om du loggar in.

Hur kraven ställs i en avtalsrörelse

Du och dina behov bestämmer vilka områden en avtalsrörelse ska handla om.

Hur man gör som arbetsgivare för att teckna kollektivavtal

Den enklaste vägen till kollektivavtal är att börja med att skicka in en intresseanmälan om medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Hängavtal

Om du som arbetsgivare inte är organiserad i en arbetsgivarorganisation kan du istället teckna ett så kallat hängavtal med dina anställdas fackliga organisation.

Intresseförhandling - så här gör du

Intresseförhandlingar, eller avtalsförhandlingar som det också kallas, är en förhandling som förs i syfte att träffa kollektivavtal, och på så sätt lösa en intressefråga. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.

Kollektivavtalet värt 80 000 kr för dig

När det finns kollektivavtal på din arbetsplats har Unionen och arbetsgivarorganisationen kommit överens om vad som gäller. Du behöver i princip bara komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning.

Konflikt

Fackförbund och arbetsgivarorganisationer kan varsla den andra parten om konflikt, när de förhandlar om frågor som det inte finns gällande avtal för, och de inte lyckas komma överens.

Konfliktersättning

Vid övertidsblockad betalar arbetsgivaren lön som vanligt och därför betalas ingen konfliktersättning. Vid strejk eller lockout betalar arbetsgivaren inte ut lön och Unionens medlemmar får ersättning för inkomstbortfall av Unionen.

Lagar inom arbetsrätt

Arbetsrätten är den del av lagstiftningen där förhållandet mellan arbetsgivare och anställd regleras. De olika lagarna inom arbetsrätten kan ersättas och kompletteras av kollektivavtal. Ibland ersätts lagen i sin helhet med ett avtal och ibland endast vissa delar. De paragrafer, lagar, som kan ersättas med avtalstext kallas för dispositiva. Det finns även tvingande lagstiftning som inte går att avtalas bort.

Lokala löneförhandlingar

Ditt lokala löneavtal handlar om hur det centrala löneavtalet för din bransch ska tillämpas på just det företag där du är anställd.

Löneavtal

Ditt centrala kollektivavtal innehåller ett löneavtal där det står hur lönerna ska sättas inom just den bransch som du arbetar.

Medbestämmandeförhandling – så här gör du

Arbetsgivaren är skyldig att kalla till förhandling vid alla viktigare förändringar av verksamheten, eller arbets- eller anställningsförhållanden. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.

Nyttan med kollektivavtal

Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna samarbetar och kommer överens. Det man kommer överens om bekräftas i kollektivavtal mellan de anställdas och arbetsgivarens organisationer – utan någon politisk inblandning. Det är grunden för det man brukar kalla den svenska modellen. Ett kollektivavtal gäller alla anställda på företaget, oavsett om de är fackligt anslutna eller inte.

När det kan bli konflikt

Ett fackförbund kan använda sig i av konfliktvapnet i tre olika situationer. Det vanligaste är i en avtalsrörelse.

När du förhandlar

Hur du förbereder dig för och genomför en förhandling. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.

Preskription av rätten till förhandling

I en förhandlingssituation måste du agera inom en viss tid för att inte förlora förhandlingsrätten. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.

Sjuklön och sjukpension

Din arbetsgivare ska betala sjuklön för de första 14 dagarna (utom för första sjukdagen). Om du fortfarande efter två veckor inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, kan du ha rätt till ersättning från två håll.

Skillnader mellan kollektivavtalad tjänstepension och privata företagsförsäkringar

Det kan innebära stora skillnader i pension, trots lika stora inbetalningar, om man jämför den kollektivavtalade tjänstepensionen med andra tjänstepensioner som inte är kollektivavtalade.

Stöd till dig som är förtroendevald

Du kan alltid kontakta Unionen för stöd och råd i din roll som facklig representant på arbetsplatsen.

Så får ni kollektivavtal

Som anställda kan ni ta gemensam kontakt med er arbetsgivare och framföra att ni vill omfattas av ett kollektivavtal och att arbetsgivaren ska gå med i en arbetsgivarorganisation.

Tvisteförhandling - så här gör du

Om arbetsgivaren bryter mot lagar och regler kan du kalla till tvisteförhandling. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.

Tystnadsplikt kan gälla i förhandling

Syftet med tystnadsplikt är att undvika skada och den kan gälla både fackliga företrädare och arbetsgivare. Läs om tystnadsplikt och vad du som förtroendevald ska tänka på vid förhandlingar om tystnadsplikt.

Utstationeringsavtal för utländska arbetstagare stationerade i Sverige

Syftet med ett utstationeringsavtal är att den utstationerade arbetstagaren ska få ett grundläggande skydd för sina anställningsvillkor under sin tid i Sverige. Unionen tecknar för närvarande utstationeringsavtal för tjänstemän på Teknikavtalets avtalsområde.

Vad ett kollektivavtal omfattar och reglerar

Kollektivavtalet är egentligen ett paket av många avtal som omfattar en bransch. För de flesta branscher innehåller kollektivavtalet avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, omställningsavtal, avtal om tjänstepension, tjänstegrupplivförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Varsel om konflikt

Varsel betyder förvarning. Innan Unionen eller någon annan organisation på arbetsmarknaden tar till konfliktåtgärder, måste den berörda motparten förvarnas, varslas.

Vilken typ av förhandling frågan gäller

När du ska utforma en förhandlingsframställan eller blir kallad till förhandling, är det viktigt att du har klart för dig vilken typ av förhandling som frågan gäller. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.