Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som till exempel rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf. För att komma till webbshoppen behöver du logga in.

Sortera efter

Rapport: Risks with Mixing Professional and Private Life in Work Tools.
Rapport: Rapport om Trendspaning inom media och kommunikation.
Rapport: Rapport om trendspaning inom industri och teknik.
Övrigt: Anställningsintervjun formas ofta under själva samtalet, men somliga frågor brukar förekomma oftare än andra. Det kan därför vara bra att gå igenom en del av dessa i förväg. Tänk på att de som intervjuar dig är lika intresserade av hur du reagerar och hanterar frågorna som dina egentliga svar.
Blankett: Här hittar du mallar du kan använda vid konstituerande möte.
Rapport: Socialförsäkringarna utformades i en tid då fast anställning var normen. För att behålla legitimiteten för det allmänna socialförsäkringssystemet och för att ge alla som arbetar ett rimligt ekonomiskt skydd vid inkomstbortfall, behöver försäkringarna förändras i grunden.
Rapport: Handledningar för dig som är förtroendevald. Likabehandling handlar om att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer och på lika villkor.
Övrigt: Här får du praktisk handledning till gällande regelverk för arbetstidsfrågor. Vi har samlat viktig information och ger råd och vägledning inför förhandlingar.
Övrigt: En guide med enkelt språk om arbetsmarknaden och hur arbetslivet i Sverige fungerar.
Övrigt: Med Unionens internationella arbete vill vi vara med och bidra till att mänskliga och fackliga rättigheter respekteras på hela jordklotet. Vi vill att företag ska se värdet av att tillåta fria fackförbund. Vi vill att företagen ska föra dialog med de anställda.
Övrigt: Läs vad som gäller om om en medlem eller förtroendevald upplever sig trakasserad vid en sammankomst som Unionen arrangerar.
Övrigt: Allt fler behöver en CV på engelska. Här hittar du två mallar för hur ett engelskt cv kan se ut.
Övrigt: För att påminnas och glädjas åt Unionens 10 första år har vi sammanställt några milstolpar som lett till vår framgång och de utmaningar vi haft i en jubileumsbok. Ladda ner boken här eller beställ i vår webbshop.
Övrigt: I slutet av samtalet är det viktigt att ni dokumenterar vad ni har kommit fram till i en utvecklingsplan.
Rapport: Efter en lång följd av år med svag global tillväxt skedde under 2017 en förhållandevis
stark och synkroniserad konjunkturuppgång i nästan hela världen. 2018 har
konjunkturuppgången fortsatt, men i något lägre takt och bilden har blivit mer splittrad.
Tillväxtförväntningarna för i år och nästa år har skruvats ner något, men ligger fortsatt
på en relativt god nivå
Rapport: Unionens konjunkturrapport 2019 visar att den svenska ekonomiska tillväxten bromsar in i år, men växlar upp igen år 2020. Rapporten visar också att kvinnorna dominerar i de tjänstemannayrken som har svaga framtidsutsikter.
Rapport: För att beskriva vad Unionen står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex koncernövergripande policyer. På nästa nivå tydliggör och beskriver vår riktlinjer mer konkret hur vi ska agera i det dagliga arbetet för att leva upp till våra policyer.
Övrigt: Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA).
Rapport: En vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
Övrigt: Teamblankett och utvärdering som användbara verktyg för dig som chef och ditt team.
Övrigt: Unionen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Övrigt: Faktablad med en kortfattad beskrivning av inkomstförsäkringen.
Rapport: Unionens Sifoundersökning om sexuella trakasserier 2017.
Rapport: Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att s.k. etableringsjobb bör införas. Syftet med etableringsjobben ska vara att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa kvinnor och män på arbetsmarknaden samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning.
Rapport: Årets arbetsmiljöbarometer från Unionen, den 11:e i ordningen visar att den psykosociala arbetsmiljön bedöms vara sämre än den fysiska arbetsmiljön. Samma sak gäller arbetsgivarens kunskaper om psykosociala arbetsmiljörisker. De frågorna som arbetsmiljöombuden ser som mest angelägna att förbättra är stress och belastning samt chefs- och ledarskapsfrågor.
Blankett: Blankett för dig som vill betala medlemsavgiften via autogiro.
Blankett: Underlätta arbetet med klubbstyrelsemötet genom att ladda ner mallar för dagordning och protokoll.