Studiestöd

För att stärka din ställning på arbetsmarknaden ger Unionen stöd för kompetensutveckling. När du som yrkesverksam medlem vill spetsa din kompetens kan vi ge dig ersättning för bland annat litteratur- och materialkostnader med upp till 3 200 kr per termin. När du uppnått det totala maxbeloppet för Unionens studiestöd på 12 800 kr kan du efter 3 år söka ersättning igen. (För ansökningar som avser höstterminen 2015 och tidigare gäller maxbeloppet 3 175 kr/termin.)

Du kan ansöka om Unionens studiestöd om du är:

 • Yrkesverksam* medlem i Unionen sedan minst 6 månader
 • Nybliven yrkesverksam* medlem i Unionen som tidigare varit ansluten i annat fackförbund sedan minst 6 månader. Medlemsintyg från annat förbund ska bifogas med ansökan.
 • Nybliven yrkesverksam* medlem i Unionen som varit medlem i Unionen Student sedan minst 6 månader.

För ansökningar som avser höstterminen 2015 eller tidigare gäller andra regler för nyblivna yrkesverksamma medlemmar i Unionen. Du ska ha varit:

 • ansluten i annat fackförbund minst 6 månader under de senaste 3 åren.  Medlemsintyg från annat förbund ska bifogas med ansökan eller
 • tidigare medlem i Unionen Student minst 6 månader

Är du medlem i Unionen chef? Samma regler som för yrkesverksamma medlemmar i Unionen, se ovan.

Är du medlem i Unionen egenföretagare? Samma regler som för yrkesverksamma medlemmar i Unionen men studiestödet är till för dig som privatperson. Läs mer här för specifik information.

Är du medlem i Unionen Student? Läs om studiestöd för studenter.

* Till yrkesverksam medlem räknas även du som varit yrkesverksam medlem i minst sex månader men kanske för tillfället har arbetsmarknadsstatus föräldraledig, arbetslös, studerande eller sjukskriven.

Kurser vi ersätter

Du kan få ersättning oavsett om du pluggar på heltid eller kompetensutvecklar dig vid sidan av jobbet. Vi ersätter både för längre utbildningar och kortare kvälls- eller endagarskurser. Du kan läsa språk, marknadsföring, juridik, lära dig ny programvara, eller något helt annat som gör att du kompetensutvecklas i ditt yrkesliv och som stärker din ställning på arbetsmarknaden. Du kan även få ersättning för dina kostnader för lärarledda lektioner i samband med ditt körkort.

Kursen måste vara lärarledd. Vi ersätter även distans- och onlinekurser om du har personlig kontakt och vägledning av en lärare under kursens gång.

Du kan läsa kurser på Högskola, Universitet, Komvux och Yrkeshögskola. Kurser på Folkhögskola, studieförbund och privata utbildningsföretag ersätts beroende på kursämne och kursinnehåll. Unionens studiestöd gäller också vid utlandsstudier.

Du kan inte ansöka om studiestöd för

 • Fritids- och hobbykurser
 • Förarbevis för båt, skeppar-och jägarexamen, MC-kort eller grönt kort i golf.
 • Självstudier utan lärarledning
 • Distans- och onlinekurser utan lärarledning
 • Kurser där syftet är att personen ska praktisera detta på sin arbetsplats utöver ordinarie arbetsuppgifter, till exempel massage, kostutbildningar etc.
 • Kurser inom friskvård och personlig utveckling, till exempel mindfullness, besök hos coach, inspirationsföreläsningar, yogalektioner och stresshantering. Du kan däremot söka för kurser som leder till yrkesinstruktör inom dessa områden.

Kostnader vi ersätter

Du kan få ersättning för kursavgifter, kåravgift, kurslitteratur och kursmaterial (exempelvis programvara, miniräknare eller annat som behövs till kursen som finns med i en litteratur-/materiallista från skolan).

Vi ersätter även för certifieringskostnader som du behöver i ditt yrkesliv och som är utförda senast 31 december 2015. Från och med 1 januari 2016 ersätter vi inte längre för certifieringskostnader.   

Vi ersätter inte följande kostnader

 • medlemsavgifter i olika organisationer
 • datoruppkopplingar i form av bredband
 • resor, kost och logi
 • fakturor ställda till företag

Kvitton och fakturor

Kvitton och fakturor ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och då du har uppfyllt kvalifikationstiden på sex månader. Kvitton och fakturor för kurslitteratur/kursmaterial skall vara daterade i nära anslutning till kursperioden, läs mer om detta under ”Så här ansöker du” och ”Sök för pågående termin eller sök retroaktivt”. Ansökan ska vara ankomstregistrerad när du är yrkesverksam medlem.

Eftersom vi ersätter dig som medlem och inte arbetsgivare/företag så ska fakturan vara ställd till dig och betald av dig som privatperson, läs mer här.

Godkända inköp/kvittodatum för kurslitteratur/kursmaterial

Kvitton och fakturor för kurslitteratur/kursmaterial skall vara daterade i nära anslutning till kursperioden. Vi godkänner inköp/kvitton för kurslitteratur enligt följande:

 • Vårterminen (vecka 1-24): inköp från och med 1 december
 • Sommarterminen (vecka 25-32): inköp från och med 1 maj
 • Höstterminen (vecka 33-52): inköp från och med 1 juli

Terminsindelning

Terminerna indelas efter svenska skolans terminer (vår och höst) plus en sommartermin när det intygas av skolan eller står i intyget. För kurser/utbildningar hos övriga kursanordnare än exempelvis högskola, universitet, folkhögskola och Komvux så gäller följande terminsindelning: Vårtermin vecka 1-24, sommartermin vecka 25-32 och hösttermin  vecka 33-52.

Ansök för pågående termin eller sök retroaktivt – upp till ett år tillbaka

Att du kan söka retroaktivt 1 år tillbaka innebär exempelvis att du måste inkomma med din studiestödsansökan som avser vårterminen 2015 till oss senast 30 juni 2016. Du måste ha uppfyllt kvalifikationstiden innan den period som du söker ersättning för.

Yrkesverksam medlem i Unionen sedan minst 6 månader tillbaka

Du kan söka studiestöd för pågående termin eller söka studiestöd retroaktivt upp till 1 år tillbaka. Kvitton och fakturor ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och när du har uppfyllt kvalifikationstiden på 6 månader.

Exempel - Om du gick en av oss godkänd kurs under vårterminen 2015 vars kvitton är daterade 1 januari 2015 måste du därmed ha varit yrkesverksam medlem sedan 1 juli 2014 för att kunna få studiestöd från oss.

Nybliven yrkesverksam i Unionen som tidigare varit ansluten i annat fackförbund

Du får tillgodoräkna dig medlemskap i annat fackförbund sedan minst 6 månader. Medlemsintyg ska bifogas vid ansökan. Kvitton och fakturor ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och när du har uppfyllt kvalifikationstiden på 6 månader.

Exempel - Om du gick en av oss godkänd kurs under vårterminen 2016 vars kvitton är daterade 1 januari 2016 måste du därmed ha varit yrkesverksam medlem sedan 1 juli 2015 för att kunna få studiestöd från oss. 

För ansökningar som avser höstterminen 2015 eller tidigare får du tillgodoräkna dig tidigare medlemskap i annat fackförbund sedan minst 6 månader under de senaste 3 åren räknat från ditt inträdesdatum i Unionen.

Exempel - Om du blev medlem hos oss den 1 januari 2015 och gick en av oss godkänd kurs under vårterminen 2015 vars kvitton är daterade 1 januari 2015 så måste du ha varit yrkesverksam medlem i annat fackförbund i 6 månader under perioden 1 januari 2012 t.o.m. december 2014 för att kunna få studiestöd från oss.

Nybliven yrkesverksam medlem i Unionen som varit medlem i Unionen Student sedan 6 månader 

Du får tillgodoräkna dig tidigare medlemskap i Unionen Student i minst 6 månader när du uppdaterar ditt medlemskap i Unionen till yrkesverksam/egenföretagare. Kvitton och fakturor ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och när du har uppfyllt kvalifikationstiden på 6 månader.

Exempel - Om du gick en av oss godkänd kurs under vårterminen 2015 vars kvitton är daterade 1 januari 2015 måste du därmed ha varit yrkesverksam medlem sedan 1 januari 2015 och varit studentmedlem i minst 6 månader dessförinnan för att kunna få studiestöd från oss. 

Här kan du läsa om studiestödet för dina kurskostnader från din medlemstid i Unionen Student.

Så här ansöker du

För att vi ska hålla nere vår handläggningstid ser vi gärna att du inkommer med en ansökan per termin. Om du ansöker om ersättning för kurser med olika skolor/kursanordnare vill vi att du använder en ansökningsblankett per skola/kursanordnare. För varje gång du ansöker om studiestöd måste samtliga intyg bifogas. Kvittona/fakturorna ska vara daterade från den period som du är yrkesverksam medlem i Unionen och då du har uppfyllt kvalifikationstiden på 6 månader. Du måste vara registrerad som medlem när vi mottager och handlägger din ansökan.

Observera att Unionens Studiestiftelse har rätt att kräva tillbaka felaktiga utbetalningar.

Skicka ansökningsblanketten tillsammans med handlingar enligt nedan till:
Unionens Studiestöd
105 32 Stockholm

Vi behöver följande underlag

 1. Ladda ned ansökningsblanketten här 
  Bifoga följande med ansökningsblanketten:
 2. 2.1 Intyg från skolan/kursanordnaren - där det står ditt namn, personnummer, vilken kurs du läser och under vilken period som utbildningen pågår.
  2.2 Certifieringsintyg/diplom om du söker ersättning för din certifieringskostnad. Eftersom vi ersätter dig som medlem och inte arbetsgivare/företag så ska fakturan vara ställd till dig personligen. Detta upphör att gälla 1 januari 2016, vilket innebär att du kan söka ersättning för certifieringstest som är utförd senast 31 december 2015.
 3. Vid körkortsutbildningar så behöver vi även utöver intyg från Trafikskolan få ett elevreskontra/underlag från Trafikskolan/kursanordnaren med information om datum samt kostnad för utförda lärarledda teori- och körlektioner, Risk 1, Risk 2 (halkbana).

 4. Materiellista - om du exempelvis läser praktiska ämnen. Materiellistan ska vara utfärdad av utbildningsanordnaren. Om du gör tillägg till listan eller skriver en egen lista ska denna attesteras av utbildningsanordnaren.
 5. Litteraturlista - om du läser teoretiska ämnen. Litteraturlistan ska vara utfärdad av utbildningsanordnaren. Om du gör tillägg till listan eller skriver en egen lista ska denna attesteras av utbildningsanordnaren. När du skriver uppsats och själv väljer litteratur så ska listan vara attesterad av din handledare.
 6. Originalkvitton för inköpt litteratur/materiel. OBS! Kvitton och fakturor för kurslitteratur/kursmaterial skall vara daterade i nära anslutning till kursperioden. Vi godkänner inköp/kvitton för litteratur enligt följande:
  - Vårterminen (vecka 1-24): inköp från och med 1 december
  - Sommarterminen (vecka 25-32): inköp från och med 1 maj
  - Höstterminen (vecka 33-52): inköp från och med 1 juli
  Har du betalt med kontokort på webben - skicka följesedeln med prisangivelse och betalningskvittens från din bank.
  Har du betalt via faktura - skicka fakturan eller mailfakturan och något som styrker att det är du som har betalt fakturan, t ex utdrag från din internetbank som ska visa namn på mottagare och kontoägare, kvittens eller kopia på betalningsorder.  
  Tips! följesedel eller faktura ligger ofta i bokpaketet vid webbeställning. 
  Eftersom vi ersätter dig som medlem och inte arbetsgivare/företag så ska fakturan vara ställd till dig och betald av dig som privatperson.
 7. Begagnade böcker.  Alternativ 1. Vid köp av begagnade böcker ska du bifoga ett handskrivet originalkvitto som ska innehålla följande:
  - Datum för köp och köparens namn
  - Säljarens signatur, namnförtydligande och telefonnummer
  - Boktitel samt pris och betalningssätt
  Alternativ 2. Om du handlar begagnade böcker på Blocket skickar du in följande: Handskrivet originalkvitto (enligt ovan) eller mailkorrespondens med säljaren där pris och titel framgår och utdrag från din internetbank som visar att du har betalat böckerna.
 8. Medlemsintyg från tidigare fackförbund om du vill/behöver tillgodoräknas tidigare medlemstid

Vi rekommenderar att du tar egna kopior på dina underlag innan du skickar in dina ansökningshandlingar till oss.

Har ni fått min ansökan?

Logga in och välj ”Mina uppgifter” och ”Mitt studiestöd”. Här kan du se om vi har ankomstregistrerat din ansökan, vilken status den har, hur mycket studiestöd du har fått och har kvar att ansöka för. När du loggar in ska du använda den e-postadress du tidigare angett till Unionen.

När får jag besked?

För att du ska få ett snabbt besked är det viktigt att du noga läser och följer anvisningarna under ”Så här söker du”. Kontrollera att du skickar in alla handlingar tillsammans med ansökningsblanketten så att du inte behöver inkomma med kompletteringar och därmed få en längre handläggningstid.

Normalt är handläggningstiden 5 veckor (räknat från ankomstvecka till utbetalningsvecka). Under perioden december - februari kan handläggningstiden variera mellan 5 – 8 veckor. Handläggningstiden varierar beroende på hur många som söker och hur många ansökningar som måste kompletteras.

Logga in och välj ”Mina uppgifter” och ”Mitt studiestöd”, här kan du se statusen på din ansökan. När du loggar in ska du använda den e-postadress du tidigare angett till Unionen.

För dig som vill börja studera och är arbetssökande

Om du vill deltidsstudera samtidigt som du får arbetslöshetsersättning måste du skicka in en ansökan till Unionens Arbetslöshetskassa. Innan du börjar studera måste du få ett beslut från arbetslöshetskassan för att inte riskera att förlora din a-kasseersättning. Mer information på Unionens a-kassa

För dig som är egenföretagare och vill söka Unionens studiestöd

Unionen studiestöd är till för dig som privatperson. Samma regler gäller för dig som för en yrkesverksam medlem. Det är viktigt att fakturan är ställd till dig som privatperson för den del som du vill söka studiestöd för från Unionens studiestiftelse.

Tänk på följande

 • Fakturan ska vara ställd till dig som privatperson – inte till något företag.
 • Fakturan ska vara betald av dig som privatperson – inte av något företag.
 • Bifoga fakturan i original samt kvittens på betalningen tillsammans med ansökan till oss.
 • Om kursen kostar mer än studiestödet täcker (3.200 kr inkl. moms) och kurskostnaden är avdragsgill för företaget; be att kursleverantören delar upp fordran på två fakturor: En till dig som privatperson (3.200 kr inkl. moms) som du ska söka studiestödet för - och en restfaktura till företaget.

Frågor?

Skicka e-post till studiestod@​unionen.se eller ring oss på 0771-27 28 10, telefontid: 9-12 och 13-16.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej