Så behandlar Unionens stipendiestiftelse personuppgifter

Unionens studiestöd administreras av Unionens stipendiestiftelse som hanterar dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 började en ny dataskyddslag tillämpas inom EU.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning att tillämpas inom EU. Den nya lagen heter General Data Protection Regulation och förkortas GDPR. GDPR ersätter tidigare personuppgiftslag (PuL). I texten nedan redogör vi närmare för hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter den nya lagen ger dig.

Unionens Stipendiestiftelse

Behandling av personuppgifter

Unionens Stipendiestiftelse (”Stipendiestiftelsen”) kommer med anledning av din ansökan av studiestöd eller litteraturstipendium ("studiestöd") behandla personuppgifter om dig. För denna behandling är Stipendiestiftelsen personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som kan komma att registreras hos Stipendiestiftelsen är namn, personnummer, kontonummer och kontaktuppgifter avseende den ansökande. Även medlemskap i fackförbund kommer att behandlas. Uppgifterna inhämtas i första hand från den ansökande själv genom Stipendiestiftelsens ansökningsformulär eller genom telefonsamtal eller annan kontakt med den registrerade. Uppgift om medlemskap i fackförbund inhämtas från Unionen.

Vad uppgifterna används till

Uppgifterna används som underlag för ansökningen och för att administrera utbetalning av studiestödet. Uppgifterna, inklusive uppgift om medlemskap i fackförbund, kommer även att användas för att fastställa möjlighet till studiestöd.

Uppgifterna kan även komma att användas för uppföljning av handläggningsärenden, exempelvis genom kundundersökningar. Sådan behandling sker baserat på Stipendiestiftelsens berättigade intresse att kunna använda kundomdömen och statistik för att kunna säkerställa och förbättra kvaliteten på Stipendiestiftelsens tjänster.

Den ansökandes personuppgifter kommer att sparas under den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålet med personuppgiftsbehandlingen och därefter raderas. I normalfallet kommer uppgifterna att sparas under en period som fastställs enligt bokföringslagen, vilket för närvarande är sju år.

Vem får del av uppgifter

Frågor kring studiestödet och handläggning av ansökan till Stipendiestiftelsen kommer hanteras av Unionen i egenskap av personuppgiftsbiträde. I samband med hanteringen av en ansökan kommer kontroll göras av medlemskap i Unionen.

Stipendiestiftelsen lämnar ut information om beslut i ärendet till Unionen för att denna information ska framgå i inloggat läge på Unionens hemsida.

Inskanning av dokument vid ansökning hanteras av ett externt företag.

Övriga mottagare

Stipendiestiftelsen kan på begäran lämna nödvändig information till myndigheter enligt lag.

För utveckling och utbildning av Stipendiestiftelsens anställda kan vissa ärenden komma att kvalitetsgranskas av externa leverantörer.

För uppföljning och kundundersökningar kan uppgifter komma att lämnas ut till externa leverantörer.

Dina rättigheter

Du har rätt att

  • kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig;
  • begära rättelse av felaktigt uppgifter;
  • få dina personuppgifter raderade om vi inte längre behöver behandla dessa;
  • invända mot behandling i vissa fall, exempelvis mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse;
  • begära begränsning av vår behandling av personuppgifter i vissa fall, exempelvis om du ifrågasätter riktigheten av behandlingen;
  • begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat och i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal;
  • återkalla samtycke till personuppgiftsbehandling, om sådant lämnats; och
  • vända dig till behörig tillsynsmyndighet, d.v.s. Datainspektionen, för framförande av klagomål om du är missnöjd med vår personuppgiftsbehandling. 

Kontakt

Vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller för utövandet av dina rättigheter ska du i första hand kontakta Unionens Stipendiestiftelse.

Detta sker enklast via kontaktuppgifterna nedan. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Unionens Stipendiestiftelse  Org. nr. 802477-3692

Telefon: 0771-27 28 10

E-post: stipendiestiftelsen@unionen.se

Kontaktuppgifter till Unionens Stipendiestiftelse dataskyddsombud är:

Postadress: Unionens Stipendiestiftelse, Att: Dataskyddsombud, 105 32 Stockholm

E-post: dataskyddsombud@unionen.se

Information om Unionens personuppgiftsbehandling finns att läsa på www.unionen.se/personuppgifter

 

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?