Om du inte har kollektivavtal - tänk på det här

Saknas det kollektivavtal där du jobbar kan det löna sig att fundera på dina villkor kring lön, tjänstepension, arbetstid, föräldralön, uppsägningstid och mycket annat

Frågetecken utropstecken

Får du lönehöjning varje år?

Kollektivavtal ger dig oftast rätt till årlig lönerevision och i samband med det, vanligen ett lönesamtal med din närmaste chef. På alla arbetsplatser med Unionens löneavtal har Unionens medlemmar som grupp rätt till lönehöjning med en viss procent varje år. Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal måste du komma överens med arbetsgivaren om när din lön ska höjas (revideras). 

  • Finns inget kollektivavtal behöver arbetsgivaren inte höja din lön alls.

Kompenseras ditt övertidsarbete?

Arbetsgivaren har rätt att beordra dig att arbeta övertid upp till 200 timmar per år. När du jobbar över, utanför din ordinarie arbetstid, så ska du ha övertidsersättning .  I kollektivavtalen finns regler för vilken ersättning som gäller vid övertidsarbete. Ersättning kan du få i pengar eller som kompledigt. Den som själv kan bestämma över sin arbetstid kan i många kollektivavtal få en extra semestervecka istället för övertidsersättning.

  • Finns inget kollektivavtal måste du själv se till att få övertidsersättningen reglerad i anställningsavtalet eftersom det inte finns någon lagstadgad rätt till övertidsersättning. På många företag utan kollektivavtal förekommer obetalt övertidsarbete.

Betalar din arbetsgivare in till din tjänstepension?

Tjänstepensionen är kollektivavtalets tungviktare. Är du anställd på ett företag som har tecknat kollektivavtal, omfattas du av en pensionsförsäkring som din arbetsgivare betalar. Det finns olika tjänstepensionsavtal och vilket du har beror på vilket avtalsområde din arbetsgivare tillhör. Klart är att värdet på din pension kan skifta mellan 0 kr och flera miljoner beroende av om det finns kollektivavtal eller inte.

En stor majoritet av Unionens medlemmar har tjänstepension i ITP som arbetsgivaren betalar till Collectum. Privatanställda tjänstemän får i genomsnitt 7 300 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

  • Finns inget kollektivavtal behöver arbetsgivaren inte betala tjänstepension för dig. Omkring hälften av de företag som inte har kollektivavtal, saknar helt tjänstepension.

Har du restidsersättning?

När du är på tjänsteresa och reser på kvällar eller helger, utanför ordinarie arbetstid har du rätt till restidsersättning enligt kollektivavtalet.

  • Finns inget kollektivavtal får du själv se till att få restidsersättning reglerad i anställningsavtalet, annars sker tjänsteresor på din fritid.

Får du föräldralön?

Föräldralön ingår i de kollektivavtalade försäkringarna och betalas av arbetsgivaren. Lönen kompletterar föräldrapenningen du får från Försäkringskassan med tio procent av lönen under en till sex månader beroende på hur länge du varit anställd och hur ditt avtal ser ut. För dig som tjänar mer än högsta föräldrapenningen från Försäkringskassan kompletterar kollektivavtalet så att du får knappt 90 procent av lönen. I vissa avtal finns även föräldralön vid vård av sjukt barn eller för längre ledighet än sex månader.

  • Finns inget kollektivavtal behöver arbetsgivaren inte betala föräldralön när du är föräldraledig.

Vad gäller kring sjuklön om du är sjuk mer än två veckor?

Under de första två veckornas sjukskrivning har du rätt till lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren. Kollektivavtalets sjuklön gäller sjukperioder från två veckor upp till tre månader då arbetsgivaren betalar sjuklön som tillsammans med sjukpenning från försäkringskassan blir knappt 90 procent av lönen. Om du blir sjuk längre än tre månader finns en avtalsförsäkring som kompletterar sjukpenning och sjukersättning.

  • Finns inget kollektivavtal får du bara 80 % sjuklön och 64 % sjukersättning från Försäkringskassan vid längre tids sjukdom.

Vilka försäkringar omfattas av kollektivavtalet?

Genom kollektivavtalet omfattas alla anställda också av tjänstegrupplivförsäkring , TGL, som ger engångsbelopp till efterlevande vid dödsfall och trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA , som ger ersättning för inkomstbortfall och sjukvårdskostnader, gäller även vid resa till och från arbetet. Sjukförsäkringen i kollektivavtalet gäller alla som är arbetsföra utan hälsoprövning med integritetskränkande frågor om hälsa eller krav på att utlämna sjukjournaler.

  • Finns inget kollektivavtal är det inte säkert att du kan få en sjukförsäkring och försäkringsbolagen kan göra undantag för vanligt förekommande diagnoser eller sjukdomar.

Klämdag och halvdag?

Många av Unionens kollektivavtal har arbetstidsförkortning med några extra lediga dagar per år eller en timbank att ta ut ledighet från. Det finns också regler för permission, ledighet med lön, i vissa fall.

  • Finns inget kollektivavtal får du själv ansöka om ledighet i varje enskilt fall och hoppas på att du får det.

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?