Dessa uppsägningstider gäller

När du tar reda på din uppsägningstid är det viktigt att skilja på om du tänker säga upp dig själv eller om arbetsgivaren säger upp din anställning. Uppsägningstiderna kan nämligen vara olika, bland annat beroende på vem som säger upp.

Information

Hitta ditt kollektivavtal i vår lista.
Eller logga in och få en direktlänk till rätt avtal.

Uppsägningstiderna beror även på om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, där huvudregeln är att det inte finns någon uppsägningstid eftersom sista anställningsdag redan är bestämd. Uppsägningstiden gäller från uppsägningstillfället till dess att anställningen upphör.

Var uppsägningstiden finns bestämd

Om det finns en uppsägningstid bestämd i ditt anställningsavtal är det i första hand den som gäller. Om det inte finns någon uppsägningstid angiven där, gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Annars gäller uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd (LAS). 

I det enskilda anställningsavtalet kan du komma överens om andra uppsägningstider med arbetsgivaren, men avtalet är inte giltigt om det är ensidigt försämrat från arbetsgivarens sida och sämre än lagen. I så fall gäller lagen, alternativt kollektivavtal, där det finns ett sådant.

LAS regler för uppsägningstider är enligt följande

Uppsägningstiden beror på om det är du själv som säger upp dig eller om det är arbetsgivaren som gör det.

Om du själv säger upp dig

1 månad oavsett hur länge du varit anställd. Du kan säga upp dig själv utan att ange anledning till det.

Med en månads uppsägningstid menas att om du säger upp dig till exempel den 15 mars, så upphör din anställning vid arbetsdagens slut den 15 april. Om motsvarande datum saknas i efterföljande månad, så löper uppsägningstiden ut den sista dagen i den månaden. Det innebär att om du säger upp dig den 31 januari, så blir din sista anställningsdag den 28 (29) februari.

Om du tänker gå i pension, behöver du säga upp dig själv enligt de uppsägningstider som gäller för din anställning. Läs mer under tänk på det här innan du går i pension.

Om arbetsgivaren säger upp dig

Din arbetsgivare har skyldighet att visa på saklig grund vid uppsägning. Annars är uppsägningen ogiltig.

Sammanlagd
anställningstid

Uppsägningstid från
arbetsgivarens sida

Mindre än 2 år 1 månad
Minst 2 år men kortare än 4 år 2 månader
Minst 4 år men kortare än 6 år 3 månader
Minst 6 år men kortare än 8 år 4 månader
Minst 8 år men kortare än 10 år 5 månader
Minst 10 år och mer 6 månader

Med sammanlagd anställningstid menas att varje dag som du varit anställd av arbetsgivaren ska räknas med. Det behöver inte vara fråga om sammanhängande anställningstid, så om du tidigare haft en tidsbegränsad anställning, varit föräldraledig, studieledig, sjuk eller tjänstledig räknas den tiden med. Du kan också under vissa förutsättningar få tillgodoräkna dig arbetstid hos en annan arbetsgivare inom samma koncern eller när du bytt anställning genom en verksamhetsövergång.

Uppsägningstid i kollektivavtalet kan vara längre

Du kan ha längre uppsägningstid genom kollektivavtal, så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv och när du får en uppsägning.

Uppsägningstid för tillsvidareanställning

När du har en tillsvidareanställning ("fast anställning") och vill säga upp dig själv, har du en månads uppsägningstid enligt LAS, om ni inte kommit överens om något annat i anställningsavtalet. Om du omfattas av kollektivavtal, gäller kollektivavtalets uppsägningstider

Utgångspunkten för eventuella överenskommelser i anställningsavtalet är att en arbetsgivare inte får komma överens om något som är sämre än lagen, om man inte i överenskommelsen samtidigt har fått någon fördel av det. Ett exempel - om ni kommit överens om ömsesidig uppsägning om två månader så gäller det, eftersom du fått en månad extra om arbetsgivaren skulle säga upp dig före två års anställningstid. Lagen ger bara en månads uppsägningstid när arbetsgivaren säger upp före två år.

Uppsägningstid vid provanställning

På sidan om provanställning hittar du mer information om uppsägningstid.

Uppsägningstid för tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan avslutas vid slutdatumet om inte arbetsgivaren erbjuder en ny anställning. Om du har en tidsbegränsad anställning är utgångspunkten att den inte är uppsägningsbar. Det innebär att både du och arbetsgivaren har förbundit er att anställningen gäller för en viss begränsad tid. Anställningen har ett start- och ett slutdatum. Men det förekommer att det finns blandformer, varav man kan se två typfall.

I det ena fallet står det till exempel att ”anställningen gäller tills vidare, dock längst till och med ett visst datum”. Anställningen är egentligen en tillsvidareanställning, men med ett i förväg bestämt sista datum. Då är det enligt Arbetsdomstolens praxis underförstått att vikariatet är uppsägningsbart.

I det andra fallet kan det stå att man ”vikarierar för någon, dock längst till och med ett visst datum”. I det fallet är det mer tydligt att det är en ren visstidsanställning, men att den upphör utan uppsägningstid, när den man vikarierar för kommer tillbaka.

I båda fallen kan alltså dessa anställningar upphöra innan ”sistadatum”, men i det första fallet på grund av att den är uppsägningsbar och i det andra fallet på grund av att förutsättningarna för visstidsanställningen upphör (den man vikarierar för kommer tillbaka). Om arbetsgivaren har gjort ditt kontrakt uppsägningsbart, så har du också rätt att avsluta det med minst en månads uppsägningstid.               

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej