Diskriminerar din arbetsplats vid rekrytering?

Varannan chef tror att någon av diskrimineringsgrunderna skulle leda till missgynnande av jobbsökande på deras arbetsplats, det visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Unionen. – Jobbsökande ska bedömas utifrån sina kvalifikationer, inte hur gammal hen är, säger Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.

Diskriminering vid rekrytering

Varannan chef tror att arbetsplatsen riskerar att diskriminera vid rekrytering

Vartannat år undersöker Unionen mångfaldsklimatet på de privatanställda tjänstemännens arbetsplatser.

Årets undersökning visar att varannan chef anser att sannolikheten att någon av diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder) riskerar att vara en nackdel är stor, eller mycket stor, när deras arbetsplats ska rekrytera nya medarbetare.

– Det är allvarligt att så många chefer ser risker för diskriminering, det är oftast chefen som har störst insyn i arbetet med arbetsplatsens rekrytering, säger Marina Åman, 2:a vice förbundsordförande, Unionen.

Jobbsökande ska bedömas utifrån sina kvalifikationer, inte hur gammal hen är

Risken att diskrimineras i en anställningsprocess bedöms vara störst för personer med en psykisk funktionsnedsättning. Därefter följer kandidater med kläder som kan upplevas ha en religiös koppling, sökande som har en fysisk funktionsnedsättning eller jobbsökande som är äldre än 55 år.

– Jobbsökande ska bedömas utifrån sina kvalifikationer, inte hur gammal hen är. För att minska risken för diskriminering vid rekrytering måste medarbetare som rekryterar få utbildning i metoder för kompetensbaserad rekrytering fri från diskriminering, säger Marina Åman.

Diskriminering minskar när arbetsplatsen har en mångfaldspolicy

Unionens mångfaldsundersökning visar att risken för diskriminering vid rekrytering minskar när arbetsplatsen har en mångfaldspolicy och när medarbetarna upplever att chefer och ledare jobbar aktivt med mångfaldsfrågor.

– Diskriminering sker ofta omedvetet. Arbetsplatser som jobbar aktivt med mångfald har även medarbetare som är mer positivt inställd till mångfald på arbetsplatsen och färre antal medarbetare som har upplevt trakasserier på arbetsplatsen, säger Marina Åman.

Störst risk diskriminering – listan

Andel svarande som uppgett stor eller mycket stor sannolikhet för diskriminering vid rekrytering

  1. Psykisk funktionsnedsättningen (25 %)
  2. Kläder som kan upplevas ha en religiös koppling (13 procent)
  3. Fysisk funktionsnedsättning/Att den sökande är över 55 år (12 procent)
  4. Graviditet eller föräldraledighet (7 procent)
  5. Kön, religion, annan trosuppfattning/ Könsidentitet eller könsuttryck (5 procent)
  6. Etnisk tillhörighet (3 procent)
  7. Att den sökande är under 30 år eller sexuell läggning (2 procent)

Fakta Unionens mångfaldsrapport 2019 – Öppna arbetsplatsen

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Unionen. Svar från
3 003 privatanställda tjänstemän har inhämtats under mars 2019. 

Ta också del av Unionens jämställdhets- och mångfaldspolitisk plattform

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg