Tjänstemäns sociala arbetsmiljö försämrad under pandemin

Fyra av tio arbetsmiljöombud upplever att den sociala arbetsmiljön har försämrats under covid-19. Det visar en ny rapport från Unionen om arbetsmiljö under pandemin. – Arbetsgivarna har klarat pandemins utmaningar ganska bra men det finns mer att göra för att förbättra den sociala arbetsmiljön, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

2021-01-21

I Unionens årliga enkätundersökning Arbetsmiljöbarometern svarar Unionens arbetsmiljöombud på frågor om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete på medlemmarnas arbetsplatser. Årets undersökning har kompletterats med frågor om distansarbete och hur Covid-19 situationen påverkat arbetsmiljöarbetet.

Undersökningen visar att omställningen till distansarbete och andra utmaningar som pandemin har fört med sig har fungerat ganska bra på det allra flesta arbetsplatser.

Bara ett av fyra arbetsmiljöombud tycker att den fysiska arbetsmiljön har försämrats under pandemin, samma andel uppger försämringar i den organisatoriska arbetsmiljön. Men fyra av tio tycker att den sociala arbetsmiljön har försämrats under pandemin.

- De allra flesta arbetsgivare har hanterat den akuta situationen på ett bra sätt. Men siffrorna pekar på att det finns en hel del kvar att göra, framförallt i den sociala arbetsmiljön. Arbetsgivarna kan inte luta sig tillbaka och vara nöjda. Arbetsmiljön måste ses över regelbundet, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Nästan sex av tio arbetsmiljöombud tror att arbetssituationen under Covid-19 perioden skulle, eller kanske skulle, kunna medföra risk för ohälsa.

– Pandemin har påverkat och kanske förändrat hur vi kommer att jobba för alltid. Ju tidigare man upptäcker problem med nya sätt att jobba, desto lättare är det att sätta in rätt åtgärder och undvika ohälsa, säger Martin Linder.

– Det absolut viktigaste verktyget är ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Jag vill verkligen lyfta fram Unionens arbetsmiljöombud. Deras kunskap och arbete är ett viktigt stöd till arbetsgivarna och gör att fler tjänstemän i det privata arbetslivet kan må bra på och av jobbet, säger Martin Linder.

Mer om undersökningen

Arbetsmiljöbarometern genomförs varje år bland Unionens skyddsombud . Unionen kallar dem arbetsmiljöombud.

2 585 av Unionens över 7 000 arbetsmiljöombud har svarat på undersökningen som genomfördes i oktober 2020.

Fakta: fysisk, organisatorisk, socialarbetsmiljön

Fysisk arbetsmiljö innefattar bland annat arbetsutrymme, skrivbord, belysning och ljud. Organisatorisk arbetsmiljö innefattar fördelning av arbetsuppgifter, sambandet mellan krav, resurser och ansvar, men också handlingsutrymme, delaktighet och kommunikation.Social arbetsmiljö inrymmer arbetsplatsgemenskap, det sociala samspelet och samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Saxat ur rapporten ”Distansarbete under Covid-19 perioden – systematiskt arbetsmiljöarbete en nyckel till framgång”

Omfattning av distansarbete under Covid-19 perioden

  • Fler än hälften (63 procent) av arbetsmiljöombuden svarar att de under Covid-19 perioden arbetat hemifrån i stor eller viss omfattning
  • 12 procent av tjänstemännen inom arbetsmiljöombudens skyddsområden har inte alls arbetat hemifrån under Covid-19 perioden

Arbetsmiljön under Covid-19 perioden

  • 6 av 10 svarar att den fysiska arbetsmiljön inte förändrats under Covid-19 perioden, medan 24 procent uppger en försämring
  • 50 procent anger att den organisatoriska arbetsmiljön inte förändrats under Covid-19 perioden – 26 procent pekar på en försämring
  • 4 av 10 upplever en försämring av den sociala arbetsmiljön under Covid-19 perioden – samma andel anger ett oförändrat läge
  • Upp emot 6 av 10 anser att arbetssituationen under Covid-19 perioden skulle, eller kanske skulle kunna medföra risk för ohälsa

Arbetsgivarnas ansvar och insatser under Covid-19 perioden

  • I vilken utsträckning har arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att förbättra arbetsmiljön under Covid-19 perioden: Fysisk arbetsmiljö – 2 av 10 inga åtgärder, Social arbetsmiljö – nästan 3 av 10 inga åtgärder. Organisatorisk arbetsmiljö – 3 av 10 inga åtgärder
  • 3 av 4 uppger att arbetsgivaren har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra smitta av Covid-19 i arbetet
  • 3 av 10 svarar Nej på frågan om de har fått ta del av de handlingar, den information och de upplysningar de behöver i rollen som arbetsmiljöombud under Covid-19 perioden