Kan jobbet kräva corona-test?

En del arbetsgivare erbjuder nu sina anställda att ta ett antikroppstest för covid-19. Men om arbetsgivaren kräver att man testar sig, måste man då göra det?

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Coronaviruset provtagning

Publicerad 22 okt. 2021

Arbetsgivaren och facket kan komma överens om antikroppstester eller andra typer av hälsotester i ett lokalt  kollektivavtal . Det kan också avtalas i ett enskilt  anställningsavtal . En förutsättning är dock att man i tillräcklig utsträckning har tagit hänsyn till den anställdes rättigheter. Men om det finns en giltig överenskommelse gäller, och du som anställd vägrar att testa dig, så kan det medföra arbetsrättsliga konsekvenser.

En överenskommelse i kollektivavtal om hälsotester bör inte ingås lättvindigt. Arbetsgivaren måste presentera mycket övertygande och rationella skäl till varför det finns behov av den testningen. Lokal facklig företrädare bör kontakta Unionen centralt när dessa frågor aktualiseras.

Om det inte finns någon överenskommelse om antikroppstester, så måste en avvägning göras mellan arbetsgivarens intresse av att antikroppstesta arbetstagaren och arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet. Om det efter att man vägt fördelar mot nackdelar konstateras att arbetstagaren varit skyldig att medverka i antikroppstester, kan dennes vägran att testa sig medföra arbetsrättsliga konsekvenser.

En arbetsgivare kan ha en skyldighet att genomföra åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa i arbetet, särskilt om smittrisken på arbetsplatsen har ökat på grund av coronapandemin. Då kan det vara motiverat med mer ingripande åtgärder såsom krav på febertester. Detta är dock inte nödvändigtvis att likställa med antikroppstester. Folkhälsomyndigheten har inte definitivt tagit ställning till vilka slutsatser det går att dra av ett positivt antikroppstest. Exempelvis gäller de allmänna riktlinjerna under coronapandemin även de som har antikroppar - man ska ändå hålla social distans etcetera. Det kan alltså finnas anledning att fråga sig vilka åtgärder som för närvarande kan vidtas med anledning av ett positivt antikroppstest. Åtgärderna som vidtas på arbetsplatsen får aldrig vara oproportionerliga och gå utöver den enskildes integritet. Det är därför alltid viktigt att göra en bedömning i det enskilda fallet och analysera vilka konsekvenser och/eller risker som finns.

En arbetstagare bör under alla förhållanden kunna kräva att antikroppstest utförs av företagshälsovården eller annan vårdinrättning inom ramen för de medicinska- och sekretessbestämmelser som gäller hälso- och sjukvård – med ett medgivande att arbetsgivaren får svar på om testet var positivt eller negativt. 

Fler frågor och svar om jobbet och corona hittar du här