Nyanlända med högskoleutbildning fastnar i fel jobb

Efter tio år i Sverige har högskoleutbildade som flyktinginvandrat till storstäderna i princip samma sysselsättningsgrad som inrikes födda. Men bara drygt en tredjedel har ett jobb i nivå med sin utbildning. Det visar en ny rapport från Unionen.

2018-06-29

Högskoleutbildade som flyktinginvandrat till Sverige kommer betydligt snabbare in på arbetsmarknaden jämfört med personer som flyktinginvandrat utan en högskoleutbildning. Men få har ett jobb i nivå med sin utbildning.

- Det är ett enormt slöseri med kompetens. Företagen skriker efter arbetskraft samtidigt som högskoleutbildade fastnar i fel jobb. Målet ska vara rätt jobb, där utbildning och kompetenser tas tillvara, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Efter fem år i Sverige har drygt tre av tio nyanlända med en högskoleutbildning ett kvalificerat jobb och efter femton år har andelen ökat till fyra av tio.

- Nu måste alla aktörer vidta åtgärder för att ta tillvara på kompetensen. Vi behöver fler kortare kompletterande utbildningar på högskolenivå Företag måste också våga anställa utrikesfödda med relevant utbildning, säger Henrik Ehrenberg

Vägen in på arbetsmarknaden för högskoleutbildade som flyktinginvandrat går betydligt snabbare i de tre storstadsregionerna jämfört med riket som helhet. Redan efter två år i landet har mer än 60 procent ett jobb.  

Men inte heller i storstadsregionerna betyder ett jobb nödvändigtvis ett arbete som motsvarar ens kompetens. Andelen invandrade med högskoleutbildning som har ett kvalificerat jobb är inte högre i storstadsregionerna än i övriga landet.

Efter tio år i landet är det en något högre andel i Malmö (42 procent) och Göteborg (36 procent) som har jobb i nivå med sin utbildning jämfört med landet i stort. I Stockholm däremot är andelen med kvalificerat jobb lägre än riksgenomsnittet (28 procent).

Andel flyktingar och inrikes födda med högskoleutbildning som är i arbete respektive i arbete som kräver högskoleutbildning. Uppdelat efter vistelsetid i landet, samt på storstadsregionerna och riket. Procent.

Högskoleutbildade Stockholm Malmö Göteborg Riket
Flyktingar i arbete efter fem år i landet 78 77 78 52
Flyktingar i arbete efter tio år i landet 91 85 88 71
Inrikes födda i arbete 95 94 95 91
Flyktingar i arbete som kräver högskoleutbildning efter fem år i landet 22 33 27 31
Flyktingar i arbete som kräver högskoleutbildning efter tio år i landet 28 42 36 34
Inrikes födda i arbete som kräver högskoleutbildning 93 93 92 93

Källa: SCB samt egna beräkningar

Anm: Genomsnitt för flyktingar med högskoleutbildning som fick uppehållstillstånd 2000, 2005 och 2010.

Inflyttning till storstäderna

  • En stor del av nyanlända med högskoleutbildning flyttar till storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, när de väl fått uppehållstillstånd.

  • Direkt efter invandringen bodde runt 15 procent av de flyktingar med högskoleutbildning som invandrade år 2000 i storstäderna.

  • Efter 16 år bodde mer än hälften i storstäderna. Även de som invandrade 2005 och 2010 flyttade till storstäderna i ungefär samma takt.

Om rapporten
Rapporten – Vi kan bättre! Arbetsmarknaden för nyanlända med högskoleutbildning – visar hur lång tid det tar för högskoleutbildade flyktingar och flyktinganhöriga att få ett arbete som kräver högskoleutbildning. Studien visar även hur etableringen av högskoleutbildade som flyktinginvandrat till Sverige skiljer sig mellan storstadsregionerna och övriga Sverige. Rapporten är skriven av forskaren Patrick Joyce på uppdrag av Unionen.

Om siffrorna
Analysen bygger på data från Statistiska Centralbyrån (SCB) över samtliga flyktingar och flyktinganhöriga med högskoleutbildning som bosatte sig i svenska kommuner åren 2000, 2005 och 2010. Som högskoleutbildade räknas alla med minst 3 års eftergymnasial utbildning.