Dålig kunskap om psykosocial arbetsmiljö

Var tredje arbetsmiljöombud tycker att arbetsgivarens kunskap om den psykosociala arbetsmiljön är dålig. Det visar Arbetsmiljöbarometern, Unionens årliga undersökning om arbetsmiljö. – Det är alarmerande. De flesta arbetsmiljöproblem som tjänstemän stöter på är psykosociala. Arbetsgivare måste förbättra sin kunskap, säger Martin Linder ordförande i Unionen.

2019-03-19

 

Så många som var tredje arbetsmiljöombud tycker att arbetsgivarens kunskaper om riskerna i den psykosociala arbetsmiljön är dåliga eller mycket dåliga. Det visar Unionens Arbetsmiljöbarometer, en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud svarat på frågor om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

– Den psykiska ohälsan är idag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Chefer och arbetsledare måste arbeta för en bra psykosocial arbetsmiljö. Vi kan inte tillåta att människor blir sjuka av jobbet, säger Martin Linder ordförande i Unionen.

Det område som av arbetsmiljöombuden lyfter fram som det i särklass viktigaste området att jobba med är stress och arbetsbelastning. Samtidigt visar Arbetsmiljöbarometer att det på var tionde arbetsplats inte bedrivs något systematiskt arbetsmiljöarbete över huvud taget.

– Det är oroväckande. För att komma tillrätta med stress och ohälsa måste arbetsgivaren jobba proaktivt med den psykosociala arbetsmiljön innan medarbetarna bli sjuka. Framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Martin Linder.

Om Arbetsmiljöbarometern

Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens 6967 arbetsmiljöombud tillfrågats om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. 2497 arbetsmiljöombud svarade på undersökningen, svars­frekvens 36 procent. Undersökningen genomfördes i oktober år 2018.

Hur bedömer du arbetsgivarens (eller arbetsgivarens representanters) kunskaper om risker i den psykosociala arbetsmiljön?
Mycket bra/ bra 33 %
Varken bra eller dålig 34 %
Dålig eller mycket dålig 33 %

Hur bedömer du arbetsgivarens (eller arbetsgivarens representanters) kunskaper om risker i den fysiska arbetsmiljön?
Mycket bra/ bra 63 %
Varken bra eller dålig 25%
Dålig eller mycket dålig 12 %

Vilka områden är mest angelägna att arbeta med? Välj de tre områden som du upplever vara de mest angelägna att arbeta med på din arbetsplats?
Stress och arbetsbelastning 72 %
Chefs- och ledarskapsfrågor 35 %
Systematiskt arbetsmiljöarbete 29 %
Fysisk arbetsmiljö, lokaler och möbler 27 %
Trivsel/socialt klimat 24%
Risk- och konsekvensbedömning 20 %
Kompetensutveckling 20 %

Bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats?
Ja 45 %
Ja, delvis 41%
Nej 10 %