Det är dags att lagstifta om IOP

Många kommuner och landsting längtar efter ett lagrum för idéburet offentligt partnerskap. Det skulle göra det lättare att samarbeta och få in fler idéburna aktörer in i sin verksamhet. I somras tillsatte regeringen en utredning som bland annat ska definiera vad en idéburen aktör i välfärden är. Men risken finns att definitionen blir för snäv och istället utestänger aktörer.