Likabehandlingsombud i klubben

Som likabehandlingsombud är du pådrivande för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Som likabehandlingsombud har du en viktig uppgift. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att alla medarbetare har lika rättigheter och möjligheter och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller repressalier som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Du är dessutom arbetsgivarens viktigaste stöd i likabehandlingsarbetet. Det är däremot alltid arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för att förhindra diskriminering, trakasserier och repressalier på din arbetsplats.

Som likabehandlingsombud

 • Är du dina kollegors representant i frågor som rör likabehandling
 • Deltar du i arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Enligt diskrimineringslagens tredje kapitel 1 § ska arbetsgivare och arbetstagare samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
 • Håller du ögonen på frågor som rör arbetsförhållanden, föräldravänligt arbetsliv, trakasserier, rekrytering, kompetensutveckling och löner ur ett likabehandlingsperspektiv
 • Lyfter du frågor om lika rättigheter och möjligheter i klubbstyrelsen, oavsett om du ingår i den eller adjungeras vid behov har du regelbundna möten med din arbetsgivare för att diskutera likabehandlingsarbetet på arbetsplatsen.

Förutsättningar för ditt uppdrag

 • Du väljs av årsmötet eller ett medlemsmöte alternativt utses av klubbstyrelsen.
 • Du har rätt till den ledighet som behövs för att du ska kunna sköta ditt uppdrag.
 • Du har rätt till ledighet för utbildning på betald arbetstid.

Samarbete och samverkan

Många av likabehandlingsfrågorna – exempelvis arbetsförhållanden, rekrytering, kompetensutveckling och lönefrågor – har också en central plats i annan facklig verksamhet.

Finns det en Unionenklubb på din arbetsplats är det viktigt att du har kontakt med styrelsen och att likabehandlingsperspektivet finns med i allt fackligt arbete. Det är hela klubbstyrelsen uppgift att arbeta för ett arbetsliv fritt från diskriminering.

Om det finns ett arbetsplatsombud eller ett arbetsmiljöombud på din arbetsplats är det viktigt att ni bedriver den fackliga verksamheten tillsammans. Ni kan vara ett bra stöd för varandra och använda varandra som bollplank.

Om det finns likabehandlingsombud eller motsvarande från andra fackförbund på arbetsplatsen kan det löna sig att samarbeta i frågor som gäller alla arbetstagares lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

I dialog och samverkan med arbetsgivaren, klubben, arbetsplatsombud och andra förtroendevalda i Unionen kan du göra skillnad i likabehandlingsarbetet.

Utbildningar för dig som är likabehandlingsombud

Som likabehandlingsombud bör du gå kursen Med rätt att vara olika. Hör med ditt regionkontor när det är dags för nästa kurstillfälle. Under kurser och aktiviteter kan du se vilka övriga kurser som kan vara nyttiga för dig att gå i din roll som likabehandlingsombud. Ta gärna med dig fler kollegor från klubbstyrelsen så att du inte är ensam med kunskap om frågorna.

Rapporter, checklistor och material som du som likabehandlingsombud bör känna till

 • Allt att vinna – från ord till handling för jämställda arbetsplatser
 • Föräldravänligt arbetsliv 2016 (innehåller vägledning för dig som är likabehandlingsombud)
 • Lönekartläggning lönar sig 2018 (innehåller vägledning för dig som är likabehandlingsombud)
 • Mobbad, trakasserad, diskriminerad - handledning när någon blivit kränkt på din arbetsplats
 • Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö - checklistor för samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen
 • Öka inkluderingen – Unionens mångfaldsrapport 2017 (innehåller vägledning för dig som är likabehandlingsombud) 
 • Arbetsplatser i regnbågens alla färger 2018

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?