Lönekartläggning lönar sig 2015

I rapporten Lönekartläggning lönar sig 2015 undersöker Unionen hur arbetet med lönekartläggning och analys bedrivs på företag där Unionen har en fackklubb.

Resultaten visar att en tredjedel av företagen genomför arbetet med lönekartläggning och analys årligen. En av tre arbetsgivare bryter mot diskrimineringslagens krav på att vart tredje år genomföra en lönekartläggning och analys. Tre av fem företag upptäckte i samband med den senaste lönekartläggningen och analysen löneskillnader som behövde rättas till eller andra åtgärder än lönejusteringar som behövde genomföras.

Undersökningen visar att lönekartläggning och analys är en effektiv metod för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Rapporten innehåller även ett antal rekommendationer till Unionens förtroendevalda avseende arbetet med lönekartläggning och analys.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej