Remisser

Här hittar du Unionens remissvar.

Unionens yttrande över promemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd, ds 2017:64

I yttrandet redovisas utredningens uppdrag, bakgrunden till uppdraget, gällande rätt och relevant praxis. Därefter redovisas förslaget i promemorian och Unionens synpunkter på förslaget i ljuset av den nya praxisen.

Unionens yttrande om Public service-kommitténs betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

Yttrandet är uppdelat i tre delar, det inleds med en sammanfattning av hela yttrandet, följt av Unionens utgångspunkter av yttrandet och slutligen av våra kommentarer och synpunkter på betänkandet ordnade efter betänkandets disposition.

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U2017/03537/GV)

Regeringen vill att alla nationella gymnasieprogram ska vara högskoleförberedande. Läs Unionens remissvar för att ta del av vad förbundet har för åsikt om detta.

Unionens yttrande över promemoria DS 2017 22 Utstationering och vägtransporter

Regeringen drar slutsatsen att reglerna om skyldighet att anmäla utstationering till Sverige inte fungerar som det var tänkt och presenterar förslag för nya regler om anmälan av utstationering.

Unionens yttrande om SGI för studenter

Unionens remissvar i sin helhet. Där finner du även en länk med information från Socialdepartementet.

Unionens yttrande över ”SOU 2017:26 Betänkande av utredningen om användarna i delningsekonomin”

Unionen tycker till om utredningen om användarna i delningsekonomin. I Unionens remissvar är det i huvudsak tre punkter som lyfts. Begreppet, Unionens förslag om en trepartslösning och att framtida utredningar ska ha fokus på företag och organisationer.

Unionens yttrande över SOU 2017:39 - Ny Dataskyddslag

Unionen tycker till om ny dataskyddslag.

Unionens yttrande över ”SOU 2017:25 Samlad kunskap – stärkt handläggning”

Utredningen vill se en stor översyn av arbetsskadeförsäkringen. Unionen har skrivit ett omfattande remissvar till Socialdepartementet.

Unionens remissvar om utredningen ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden”

Remissyttrande om utredningen ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden”.

Unionens yttrande över "Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?" (SOU 2017:24)

Unionen tycker till om regeringens förslag om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv.

Unionens yttrande om effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Unionen svarar på Näringsdepartementets promemoria rörande ändringar i livsmedelslagen för höja sanktionsavgifter.

Unionens yttrande över ”S2017/01130/SF Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg”

Unionen har svarat på remiss ”S2017/01130/SF Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg”. Bakgrunden till promemorian som Unionen svarat på är regeringens arbete för mer jämställda pensioner.

Unionens yttrande över ”DS 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut”

Unionen yttrar sig om åtgärder för att förbättra tryggheten i sjukförsäkringen.

Unionens remissvar angående tillträdesutredningen

Unionen har svarat på remissen, Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (2017:20).

Facken inom industrins gemensamma yttrande över PM "Byte av målvariabler av variationsband"

Fyra av fem organisationer som omfattas av samarbetet Facken inom Industrin har fått promemorian på remiss och Facken inom industrin har lämnat ett gemensamt remissvar.

Unionens yttrande över Ett nationellt kunskapscentrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)

Unionen har svarat på remiss om ett nationellt arbetsmiljöcentrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28), kap. 3 och 4.

Unionens yttrande över Ds 2017:18: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Unionen har svarat på remiss över Ds 2017:18: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk. Det handlar om att ersätta karensdagen i sjukförsäkringen med ett karensavdrag.

Unionens yttrande över ”Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer”

I promemorian ”Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer” föreslås att skatten för pensionärer sänks.

Unionens yttrande över Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Unionens yttrande över Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet.

Unionens yttrande över promemorian Genomförande av ICTdirektivet, Ds 2017:3

Promemorian lämnar förslag på hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (ICT-direktivet) ska genomföras i svensk rätt.

Unionens svar på remissen Utvidgat växa-stöd för den först anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Förslagen i remissen syftar till att utöka innebörden av regelverket för Växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare till att även omfatta aktie- och handelsbolag utöver enskilda firmor.

Unionens yttrande över betänkandet SOU 2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej