Måleriföretagen i Sverige

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Bygg & Fastighet

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2018 (PDF 315kb)
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017 (PDF 239kb)
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.
Ett alternativt avtal om lokal lönebildning
Lönerevisionskalkyl (XLSX 118kb)
Enkelt Excel-verktyg för att ta fram underlag inför löneförhandlingarna. Vänder sig i första hand till mindre klubbar.

Övriga gällande avtal

Beredskapsavtal (PDF 29kb)
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Premielön (PDF 17kb)
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Utvecklingsavtalet (PDF 96kb)

Avtalsnytt 2018

Nu finns Avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".
Anpassning har skett i kollektivavtalen digitalt och finns att läsa och ladda ner här ovan.

Avtalsperioden 2017-2020

Avtalet sträcker sig från den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020.

Avtalet följer ”märket” inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,5 procent avsätts till flexpension.

En lönepott om 1,5 % avsätts vid varje årlig lönerevision 2017, 2018 och 2019. I samband med lönerevisionerna ska de lokala parterna göra en löneöversyn som beräknas ge 0,5 % per avtalsår. Den lägsta löneökningen som en heltidsanställd tjänsteman ska erhålla (individgarantin) är 285 kr för 2017, 285 kr för 2018 och 300 kr för 2019.

Från och med 1 april 2017 avsätts ytterligare 0,2 procent i systemet för flexpension. 1 april 2019 avsätts ytterligare 0,3 procent. Sista avtalsåret är den totala avsättningen uppe i totalt 1,2 procent.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Det så kallade Installatörsavtalet omfattar:

  • Elektriska Installatörsorganisationen (EIO)
  • VVS-Företagen
  • Plåt- och Ventföretagen
  • Maskinentreprenörerna
  • Måleriföretagen i Sverige
  • Glasbranschföreningen

Måleriföretagen i Sverige
Måleriföretagen grundades 1 januari 2015 genom sammanslagning av Målaremästarnas Riksförening och Måleriföretagarna. Måleriföretagen i Sverige har ca 1400 medlemsföretag med ca 11000 anställda. Kollektivavtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Svenska Målareförbundet och Ledarna.

TRS ersätts av TRR
Med anledning av att Måleriföretagen blivit medlem i Svenskt Näringsliv har parterna träffat överenskommelse om att TRS ska ersättas av TRR fr.o.m. 20 maj 2015. Se vidare information i protokollet här.

Aktuella avtal
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020 ". Nu finns även Unionens tolkningar till avtalen i ny utgåva.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2018-09-05)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?