Energiföretagens Arbetsgivareförening

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Energi & Miljö

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2019
PDF 376kb
En kort sammanfattning av vad som gäller för det sista året (2019-04-01 - 2020-03-31) i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2018
PDF 284kb
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.
Information om att från och med den 1 januari 2019 ändras både sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken så att den tidigare karensdagen avskaffas. I stället införs en annan karens som ska vara mer lika för alla. I Cirkuläret kan du läsa om förändringen

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Arbetsmiljöavtal
PDF 259kb
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Premielön
PDF 17kb
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Utvecklingsavtal
PDF 96kb

Avtalsnytt 2019

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och karensavdrag införs efter ändring i sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken.

Avtalsnytt 2018

Nu finns Avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".

Anpassning har skett i kollektivavtalen digitalt och finns att läsa och ladda ner här ovan.

Avtal 2017-2020

Avtalet sträcker sig från den 1 april 2017 till den 31 mars 2020.

Löneavtalet är som tidigare ett så kallat processlöneavtal som tar fasta på att klubb och företag ska komma överens om hur den lokala löneprocessen ska genomföras.
Avtalet anger inget löneökningsutrymme, utan även det ska klubb och företag enas om, enligt löneavtalets intentioner och företagets förutsättningar.

Lönerevision ska ske den 1 april och om anställda efter lönerevisionen inte fått en lönehöjning på minst 290 kronor för varje år under avtalsperioden ska en åtgärdsplan upprättas.

Avtalet på avtalsområde EFA är ett processlöneavtal. Det innebär att klubben och företaget ska komma överens om både hur den lokala löneprocessen ska genomföras samt storleken på löneutrymmet. Som stöd och vägledning finns partsgemensamma tillämpningsanvisningar. Om man inte kommer överens om löneökningens storlek, finns en stupstock , som i särskild ordning anger att de centrala parterna fastställer ett utrymme för branschen som sedan lokalt ska fördelas enligt avtalets principer

Mer till flexpension
Avsättningen till flexpension utökas med ytterligare totalt 0,5 procent under avtalsperioden. I slutet av avtalsperioden är den totala avsättningen till flexpension uppe i 2,0 procent.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020". 
Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterad 2019-02-04)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?