Almega Tjänsteföretagen IT-hantverkarna

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Kollektivavtal för: 
IT & Telekom

Nu är det nya avtalet klart

Nu är Unionen överens med arbetsgivarna Almega Tjänsteföretagen om ett nytt treårigt avtal för område IT-Hantverkarna som gäller perioden 2017-05-01 – 2020-04-30.

Nytt alternativt löneavtal

Från och med 2017 finns både det gamla välkända löneavtalet (pottavtal) med individgaranti definierad i kronor, dels har vi också ett nytt alternativt löneavtal som innehåller en mer utvecklad process för lönebildningen (mer information om detta kommer).

  • 1 maj 2017 tillämpas det tidigare pottavtalet ( löneavtal a) med lönehöjningar på 2,0 procent och individgaranti på minst 200 kronor.

  • 1 maj 2018 tillämpas det nya löneavtalet ( löneavtal b) med pott på 1,8 procent utan individgaranti men med en utvecklad löneprocess.

  • Efter lönerevisionen 2018 ska parterna utvärdera hur det nya löneavtalet har fungerat. Utvärderingen kommer ligga till grund för vilket avtal som tillämpas 2019. Utgångspunkten är att löneavtal B tillämpas 2019 om inte vi anser att processen misskötts. Om så är fallet kan Unionen centralt ålägga företagen på avtalsområdet att istället tillämpa löneavtal A med siffersatt individgaranti.

Flexpension införs på avtalsområdet och avsättningen till flexpension blir 0,2 procent för 2017 och kommer utökas framöver.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet gäller från 1 maj 2017 till 30 april 2020.

Mer information om avtalet finns i Avtalsnytt 2017

Överenskommelse om flexpension i mål

Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega har den 22 februari 2017 träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar.

​​​De flesta ändringar träder i kraft den 1 november 2017. Förhandlingarna har skett i en särskild avtalsförhandling, innan 2017 års ordinarie avtalsförhandlingar har startat, där förbunden inom Almega gemensamt förhandlat med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu löst. Överenskommelsen och information om den kan du läsa eller ladda ner, se ovan.

Akteulla avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-09-06)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej