Allt om lön - i din roll som chef

Här hittar du råd och stöd kring hur du genomför ett bra lönesamtal, principer för lönesättning , hur du skapar en lönepolicy och annat som gäller löneprocessen för dig som chef

Allt om din lön - för dig som chef

 Som chef har du mycket att vinna på att få till en riktigt bra löneprocess med dina medarbetare. På arbetsplatser där man har lyckats ser vi ofta bättre måluppfyllnad, högre produktivitet , ökad lönsamhet och starkare utvecklingskraft i företaget.

Löneprocessen knyter samman medarbetarens uppnådda resultat, kompetens och skicklighet med den individuella löneutvecklingen. Du vill att medarbetarna ska uppleva att deras bidrag till företagets utveckling påverkar deras egna löneutveckling

Inför lönesamtalet

För att det ska bli ett riktigt bra lönesamtal är det viktigt att både du och dina medarbetare har klart för sig vad som påverkar lönen.

Guide - hålla lönesamtal

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan chef och medarbetare. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sina synpunkter på medarbetarens prestation och framtidsutsikter.

Guide - sätt rätt lön

När du sätter löner, behöver du göra en helhetsbedömning som utgår från medarbetarens arbetsinsats under året.
men den ska också ta hänsyn till eventuell lönekartläggning, lönestrukturen, kollektivavtal och marknadsläget.

Guide - hålla utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är en del i en process av utvärdering där medarbetarens prestationer jämförs med verksamhetens mål. Syftet är att utveckla dina medarbetare som individer och organisationen som helhet.

Guide - skapa en lönepolicy

Lönepolicyn är företagets strategidokument, men hur den ska tillämpas bör diskuteras i samförstånd mellan lokala parter. Lönepolicyn ska vara förankrad så den blir accepterad och efterlevs.

Löneprocessen

Löneprocessen omfattar alla delar i arbetet med att sätta löner. Från det grundläggande principerna som sätts i lönepolicyn till lönesamtalet med dina medarbetare.

Lönekartläggning - en skyldighet

I en lönekartläggning analyseras löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Det här är en skyldighet för varje arbetsgivare att genomföra varje år.

Checklista för jämställda löner

11 tips på hur du kan bidra till jämställda löner. Här lyfter vi de viktigaste framgångsfaktorerna.

Marknadslöner - tjänar du som du förtjänar?

Söker du lönestatistik för att du byter jobb eller för ta reda på om din nuvarande lön är marknadsmässig? Hur mycket tjänar andra i ditt yrke?

Ditt eget lönesamtal

Här hittar du mer tips och råd inför ditt eget lönesamtal.