Så påverkas arbetsplatsen vid internationella samarbeten

Internationella samarbeten inom och mellan företag blir allt vanligare. Tjänstemännens arbetsorganisation påverkas i hög grad av denna utveckling, genom att företagen bildar nya företagsstrukturer, arbetssätt förändras, nya ledarskapsstilar träder in och nya företagskulturer blir ett faktum.

För att internationaliseringen ska skapa fler och bättre jobb krävs att arbetsorganisationen prioriteras och utvecklas.

Unionen tror på tre nycklar till en väl fungerande arbetsorganisation på den internationella arbetsplatsen:

  • närhet - om inte geografiskt så på annat sätt
  • tydlighet i rutiner och roller
  • inflytande på alla nivåer

Internationaliseringen innebär ofta omstruktureringar. Avdelningar läggs ned eller slås samman, grupper flyttas och hierarkier byggs på. Detta orsakar oro bland medarbetarna. Att alla ges inflytande och insyn i förändringar är viktigt för att minska denna oro. Dessutom kan detta inflytande visa sig vara mycket värdefullt för företagets utveckling. Unionen måste alltid vara aktiva och ställa många frågor när en ny struktur bildas.

Teknikens roll

På den internationella arbetsplatsen får tekniken en stor betydelse för att överbrygga geografiska avstånd, något som inte alltid tas hänsyn till. Det är lätt att ”slänga in” nya tekniska hjälpmedel utan att titta på medarbetarnas arbetsorganisation och vad de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter.

Chefens roll

Unionen bör se till att utländska chefer har tillräcklig kunskap om svenska förhållanden, något som ofta inte är fallet. Unionen ska också stödja medlemmarna i att upprätthålla en dialog med chefen oavsett avståndet. Rätt teknik kan vara en väg, att lyfta gällande avtal en annan och att bevaka förändringar av beslutsvägar och chefstillsättningar en tredje.

Kulturens roll

Unionen uppmärksammar skillnader i företagskulturer och för en dialog med ledningen om hur krockar kan undvikas eller minimeras. Dessutom bör Unionen stödja medlemmarna med att både ge och ta i ett internationellt samarbete i stället för att endast anpassa sig till det nya. Ett sätt är att efterfråga utbildningsinsatser som anpassas efter de behov som finns och återkommer kontinuerligt tills företagskulturerna har assimileras med varandra.

Skillnader i fackliga traditioner mellan länder som ingår ett samarbete medför att möjligheten att påverka förändras. Det är av stor betydelse att verka där de viktiga besluten fattas och ha kunskap om andra länders arbetsmarknadsregler. Annars kan det resultera i att kontaktombud och lokala förhandlare förhandlar beslut som redan är fattade någon annanstans.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej