Räkna ut semesterersättning

Med hjälp av räkneexempel kan du räkna ut din semesterersättning.

Om det finns kollektivavtal eller inte på din arbetsplats avgör vilken beräkningsmodell som ska användas för att räkna fram din semesterersättning.

Om det finns kollektivavtal

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats beräknas semesterersättning enligt följande:

4,6 % av aktuell månadslön per outtagen betald semesterdag + semestertillägg
Exempel: Eva ska sluta sin anställning och har 9 betalda semesterdagar kvar. Eva tjänar 18 000 kr/ månad. Så här räknar du ut hennes semesterersättning.
4,6 % x 18 000 x 9 = 7452
0,8 % x 18 000 x 9 = 1296 (semestertillägget)
7452 + 1296 = 8748 (total semesterersättning)

Om det inte finns kollektivavtal

Finns det inte kollektivavtal på din arbetsplats beräknas semesterersättningen enligt Semesterlagen. Från 1 april 2010 finns två modeller för att beräkna semesterersättning, sammalöneregeln och den modell som funnits tidigare, procentregeln.

Semesterersättning enligt sammalöneregeln bygger på samma princip som semesterersättning beräknas enligt kollektivavtalen. För varje semesterdag som semesterersättning ska betalas ut för erhåller du din ordinarie lön samt ett tillägg. Semestertillägget enligt semesterlagen är 0,43 procent av aktuell månadslön per semesterdag. Lagen anger inte hur lönen ska beräknas per semesterdag. Förarbetena anger att tillägget är beräknat utifrån att det finns 21 arbetsdagar per månad. Lönen per arbetsdag kan därför beräknas enligt formeln aktuell månadslön/21. Till detta kommer semestertillägget om 0,43 procent av månadslönen per semesterdag.

Exempel: Du har arbetat sex månader och tjänat 20 000 kr per månad. Under denna period tjänade du in 181/365 x 25 semesterdagar = 12,4 semesterdagar, vilket avrundas uppåt till 13 dagar. Lönen per arbetsdag är 20 000 kr/21 = 952,38 kr. Lönen för 13 semesterdagar blir då 952,38 kr x 13 =12 381 kr. Till detta kommer semestertillägget om 0,43 procent av aktuell månadslön per semesterdag, 0,43 % x 20 000 kr x 13 = 1 118 kr. Semesterersättningen blir då totalt 12 381 kr + 1 118 kr = 13 499 kr

Används i stället procentregeln är semesterersättningen 12 procent på summan av utbetald lön (exklusive semesterlön).
Exempel: Du har jobbat en månad och tjänat 20 000 kr. Då har du rätt till semesterersättning med 20 000 x 0,12 = 2 400 kr. Din lön med semesterersättning blir totalt 22 400 kr.

Nyckelord: