Anställningsavtal

Anställningsavtalet är ett viktigt dokument. Det är den juridiska handling du har som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare. I förekommande fall anges också vilket kollektivavtal som du omfattas av.

Ditt eget kollektivavtal

Ditt eget kollektivavtal hittar du enklast om du loggar in.

Senast en månad efter att en anställning har påbörjats har du rätt att få ditt skriftliga anställningsavtal enligt lagen (LAS). Det ska innehålla information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Unionens råd är dock att se till att du får det skriftligt innan du skriver på och börjar din anställning. Muntligt avtal gäller, men det kan vara svårt att bevisa om du efter att du påbörjat anställningen anser att ni kommit överens om annat i intervjun. Då kan du också granska det noggrant och stämma av med Unionen om du har frågor.

I Lagen om anställningsskydd (LAS) finns i § 6c ett antal punkter på vad ett anställningsavtal ”åtminstone” ska innehålla för information. Dessa punkter är:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,

b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,

c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Om du anställs på ett företag som redan har kollektivavtal för tjänstemän, kommer din anställning automatiskt att omfattas av det avtalet. Då är det betydligt mindre av dina anställningsvillkor du behöver tänka på att få med i anställningsavtalet eftersom de redan är reglerade i kollektivavtalet.

Om du anställs på ett företag som saknar kollektivavtal, behöver anställningsavtalet också reglera bland annat tjänstepension, försäkringar, övertids- och restidsersättning, sjuklön (från och med 15:de dagen) och föräldralön.