Klubbens arbete

För att en klubbstyrelse ska bli effektiv är det viktigt att fördela ansvaret och uppgifterna mellan er. I en klubbstyrelse finns det flera olika uppdrag. Läs mer om vad de olika uppdragen innebär, om att hålla årsmöte och mycket mer.

Börja med att boka ett första möte

  • Presenterar er om ni inte redan känner varandra.
  • Pratar arbetsformer och rutiner, vilka arbetsuppgifter som är viktigast på er arbetsplats just nu. Och vad medlemmarna vill att ni gör. 
  • När ni har en tydlig bild av vad ni vill göra är det dags att fundera på vem som ska vara ansvarig för vad. Skriv gärna ner vad var och en ska ansvara för och informera medlemmar och arbetsgivare så att det är tydligt vem de ska kontakta.

Information till och från medlemmar

En av de viktigaste uppgifterna är information till och från medlemmarna på arbetsplatsen. För att skapa intresse och engagemang för klubbens arbete behöver medlemmarna löpande får information vad ni gör i klubbstyrelsen. Medlemmarna behöver också känna att ni fångar upp och tar till vara deras idéer och åsikter.

Personliga möten är det bästa sättet. Ta upp en aktuell fråga vid lunchen eller kafferasten. Svara på frågor och försök få igång diskussionen. En anslagstavla eller nyhetsbrev är bra komplement

Håll klubbmöten

I Unionens stadgar står det att klubbstyrelsen ska hålla klubbmöten och medlemsmöten. Ett av dessa är årsmötet.

Arbeta för att förbättra arbetsmiljön

Allt som ni som medarbetare kommer i kontakt med och som påverkar er under ert arbete är en del av den gemensamma arbetsmiljön. Eftersom ni spenderar mer än hälften av er vakna tid på arbetsplatsen är det viktigt för er hälsa att arbetsmiljön är bra. Arbetsmiljöarbetet innefattar fysiska delar som lokaler och arbetsutrustning men även psykosociala frågor som stress, trivsel, arbetsorganisation, inflytande med mera. Tillsammans med arbetsgivaren och arbetsmiljöombudet kan ni i klubbstyrelsen göra arbetsplatsen ännu bättre till exempel genom att klubbstyrelsen är med i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förhandla

När arbetsgivaren kallar klubben till förhandling handlar det oftast om löner, arbetstider och organisationsförändringar. Ni bestämmer då själva vem eller vilka som ska gå till förhandlingen och lyssna på vad arbetsgivaren har att informera om. Kontrollera så att det inte redan finns ett styrelsebeslut på vilka som ska ingå i förhandlingsdelegationen.

När det är dags för förhandling behöver ni aldrig ta direkt ställning till arbetsgivarens bud. Ni har alltid möjlighet att i de lägena begära ”rådrum” för att ta in medlemmarnas åsikter och diskutera med övriga styrelsen. Även ni i klubbstyrelsen kan begära förhandling med arbetsgivaren. Kom ihåg att ni alltid kan få stöd och hjälp av ert regionkonto.

Arbeta för jämställdhet

Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Det innebär bland annat att arbetsgivare med fler än 25 anställda är skyldig att vart tredje år kartlägga och analysera lönerna och villkoren för alla anställda. Detta för att se om det finns skillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdiga jobb.

Värva nyanställda

Målet med Unionens värvning är att vi ska bli fler för att tillsammans kunna förbättra och få ökat inflytande i arbetslivet. Är flertalet av de anställda på er arbetsplats medlemmar i Unionen innebär det en styrka för klubben och ett stöd i det fackliga arbetet. Att värva nya medlemmar är därför en viktig uppgift som berör alla er i klubben.

Klubbstyrelsens uppgift är att informera om Unionens roll, vad klubben gör och vad ni vill åstadkomma. När företaget nyanställer har ni ett utmärkt tillfälle att både informera och värva.

Kompetensutveckling

Möjlighet att regelbundet få utveckla sin kompetens är viktigt för tryggheten både i en anställning och på arbetsmarknaden i stort