Föräldravänligt arbetsliv 2016

I rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2016 undersöker Unionen vilka faktorer tjänstemän i privat sektor upplever är viktigast för att kombinera barn och jobb. Unionen har även undersökt hur föräldravänligt arbetslivet bedöms vara i nuläget.

Resultaten visar att två av tre tjänstemän i privat sektor med barn i åldersspannet 0-11 år anser att det är mycket viktigt att arbetslivet är föräldravänligt. En majoritet anser att deras nuvarande arbetsplats är föräldravänlig. Verkligheten lever alltså i mångt och mycket upp till förväntningarna. Det finns dock förbättringsbehov som behöver tillgodoses innan arbetslivet är fullt ut föräldravänligt. Undersökningen visar också att föräldraskap får delvis olika konsekvenser för kvinnor och män i karriär- och löneutvecklingshänseende. Det är en av de viktigaste utmaningarna för ett jämställt arbetsliv. I det gränslösa arbetslivet kan de allra flesta privatanställda tjänstemännen utföra hela eller delar av sina arbeten på distans. Det medför möjligheter till flexibla och individanpassade lösningar. Unionens undersökning visar dock att gränslösheten också kan leda till negativ stress när föräldrar är hemma med sjukt barn. Rapporten innehåller även en vägledning till Unionens förtroendevalda om hur de kan vara pådrivande i arbetet för föräldravänliga arbetsplatser.

Den 1 januari 2017 trädde ett antal ändringar gällande diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder i kraft. Rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2016 utarbetades innan dessa ändringar trädde i kraft. Rapporten kommer inte att revideras, men under 2017 kommer en motsvarande rapport med uppdaterade undersökningsresultat att släppas och då kommer ändringarna i diskrimineringslagen att beaktas i analysen och rekommendationerna för hur förtroendevalda kan arbeta med frågor om lika rättigheter och möjligheter på sina arbetsplatser. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej