Anställningskontrakt för vd

Med mallen för anställningskontrakt för vd har du en grund för att skapa en bra överenskommelse med din arbetsgivare.

Ett vd-kontrakt är en individuell handling och kan se ut på många olika sätt beroende på personliga behov och hur företaget brukar hantera de här frågorna.

Du som vd omfattas inte av Lagen om anställningsskydd, LAS. Det blir då extra viktigt att reglera frågor som har med anställningens upphörande att göra.

Det normala är att anställningen gäller tillsvidare med en överenskommen uppsägningstid från bägge parter samt en överenskommelse om avgångsvederlag. Inom kommunal och statlig verksamhet är det inte ovanligt med anställningskontrakt på viss tid, exempelvis 6 år. Det kan förekomma även inom privata företag. I sådana fall är det viktigt att reglera vad som gäller om kontraktet upphör i förtid och vilka förutsättningarna är för att förnya kontraktet. Reglera gärna också vad som gäller om företaget byter verksamhetsort eller om det blir aktuellt med en längre utlandstjänstgöring.

Det är inte ovanligt att arbetsgivaren vill skriva in en konkurrensklausul i anställningsavtalet. Med det menas att man bland annat förbinder sig att under en tid efter anställningens upphörande inte ta anställning i ett konkurrerande företag eller att konkurrera genom att starta egen verksamhet. Dessa konkurrensklausuler kan se ut på olika sätt och vara mer eller mindre omfattande. Vad som händer efter det att anställningen upphör tänker man i regel inte på när man börjar en ny anställning. Vi vill dock uppmana till stor försiktighet när det gäller att skriva på en konkurrensklausul då detta starkt kan begränsa möjligheterna till försörjning efter anställningens upphörande. Det bästa är att ta kontakt med Unionen innan anställningsavtalet skrivs under.

Många vd arbetar i mindre företag och organisationer. Vår erfarenhet är att när förtroendet mellanstyrelsen, ägaren eller övriga företagsledningen och dig som VD har förverkats, är den bästa lösningen att samarbetet upphör snarast möjligt. Omplaceringsmöjligheterna är i de flesta fall mycket begränsade. För att du ska ha möjlighet att under en rimlig period finna nytt arbete utan ekonomisk förlust ska det i anställningsavtalet finnas regler om avgångsvederlag.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej