Tjänstemannaavtalet, Svensk Handel

Kollektivavtal för: 
Handel
Här finns gällande underlag på avtalsområdet. Mer och aktuell information publiceras under listan av dokument.

Allmänna anställningsvillkor

De viktigaste avtalen på ditt avtalsområde. I anslutning till allmänna villkorsavtalet finns Unionens tolkningar och kommentarer för att underlätta tillämpning av avtalet.
De viktigaste avtalen på ditt avtalsområde.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Nytt avtal tecknat 2015-06-15 mellan Svensk Handel, Unionen, Arbetsgivarföreningen KFO, Akademikerförbunden och Handelsanställdas Förbund.

Svensk Handel - video om avtalet 2013-2016

Avtalsansvariga ombudsmän förklarar och beskriver huvuddragen och vissa delar i det nya avtalet med Svensk Handel i avtalsrörelsen 2013..

Avtalsrörelsen 2016 är igång

Följ arbetet mot nya avtal 2016 på avtalswebben.
Under våren låg fokus på att samla in synpunkter via enkäter, medlemsmöten och regionala avtalskonferenser. I juni samlades förbundsrådet och fastställde mål och övergripande inriktning för förhandlingarna, valde branschdelegationer och behandlade inlämnade förslag (motioner).

Nu pågår arbetet i branschdelegationerna med att ta fram förslag till avtalskrav på respektive avtalsområde. Läs mer om arbetet i delegationen.

Avtalsperioden 2013-2016
Avtalet  gäller från 1 maj 2013 till 30 april 2016.
Det allmänna löneutrymmet är under de tre åren totalt 6.8 % fördelat på: 2.1 % år ett, 2.3 % år två och 2.4 % år tre. Löneökningar ska gälla från 1 maj varje år under avtalsperioden.

Parterna har enats om en harmonisering av HTF- och Sif-avtalen. Det innebär att de två avtalen blir ett enda avtal. Det gäller både allmänna villkor och löneavtalet. Generellt sett innebär detta förbättringar, i synnerhet vad avser arbetstidsreglering.

Avtalet innehåller goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med flexpensionsfrågan.

En ny skrivelse innebär att ett sjätte månad med föräldralön införs.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i Tjänstemannaavtalen 2013-2016.

Fel i avtalstrycket
Vi har tyvärr upptäckt några felaktigheter i Tjänstemannaavtalen 2013-2016 som tryckts och distribuerats. Dessa felaktigheter är rättade på den version som kan laddas ner på denna sida.

I allmänna villkor
§ 4.1.1 andra styckets första punkt ska lyda:

  • i chefsställning eller i annan kvalificerad befattning eller

I arbetstidsavtalet
§ 9.1.1 Anmärkning 1 ska lyda:

Anmärkning
1) Vid arbete under beredskap ska ledighet i tid motsvarande faktiskt arbetad tid under beredskapen läggas ut i direkt anslutning till nästkommande arbetspass för uppfyllande av sammanlagd dygnsvila, enligt första stycket ovan.

 

(Uppdaterat 2015-10-21)

Nyckelord: