Teknikarbetsgivarna

Kollektivavtal för: 
Industri & Teknik
Här finns gällande underlag på avtalsområdet. Mer och aktuell information publiceras under listan av dokument.

Allmänna anställningsvillkor

De viktigaste avtalen på ditt avtalsområde. I anslutning till allmänna villkorsavtalet finns Unionens tolkningar och kommentarer för att underlätta tillämpning av avtalet.
De viktigaste avtalen på ditt avtalsområde.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste centrala förhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Avtalsrörelsen 2016 är igång

Följ arbetet mot nya avtal 2016 på avtalswebben.
Under våren låg fokus på att samla in synpunkter via enkäter, medlemsmöten och regionala avtalskonferenser. I juni samlades förbundsrådet och fastställde mål och övergripande inriktning för förhandlingarna, valde branschdelegationer och behandlade inlämnade förslag (motioner).

Avtalskraven har överlämnats
Arbetet i branschdelegationen med att ta fram avtalskrav på området är klart och den 21 december växlade Unionen och Teknikarbetsgivarna kraven inför de kommande förhandlingarna. Läs mer om arbetet i delegationen.

Avtalsperioden 2013-2016
Avtalet sträcker sig från den 1 april 2013 till den 31 mars 2016. Det totala värdet är 6,8 procent varav 6,3 procent går till lönerna och 0,5 procent till en avsättning till delpension som arbetsgivarna kommer att göra.

Lönerevisionen ska vara genomförd per 1 april varje avtalsår (2013, 2014 och 2015). Till lönerevisionstillfället avsätts en pott om 1,5 % för det första avtalsåret, 1,6 % för det andra avtalsåret och 1,7 % för det tredje avtalsåret. Parterna ska i samband med lönerevisionen även genomföra en löneöversyn som beräknas ge 0,5 % per avtalsår.

Om de lokala parterna inte enas om annat garanteras varje medlem löneökningar. Det sker två avstämningar under avtalsperioden dels 1 juni 2014 respektive 1 juni 2015. Vid avstämningen den 1 juni 2014 ska löneökningen varit minst 520 kronor under perioden 1 april 2013 till och med 1 juni 2014. Vid den andra avstämningen den 1 juni 2015 ska löneökningen varit minst 260 kronor under perioden 2 juni 2014 till och med 1 juni 2015. Totalt ger detta minst 780 kronor i löneökning.

Avtalets lägsta löner höjs med avtalsvärdet dvs. 2,0%, 2,1% och 2,2% den 1 april varje avtalsår.

Löneanalys
Vi vill bara påminna om den löneanalys som de lokala parterna ( klubb och arbetsgivare) ska göra inför varje lönerevision. Text återfinns i §2 Löneprinciper i Allmänna anställningsvillkoren.

E-lektion
Du kan läsa mer om avtalet på denna sida eller titta på en e-lektion där avtalsansvarige ombudsman berättar mer om avtalsuppgörelsen med Teknikarbetsgivarna. 

Avsättning till pensionspremie
För att stärka upp möjligheten att gå i flexpension har parterna kommit överens om att göra ytterligare avsättningar till ITP-systemet. Avtalsutrymmet belastas med 0,5 % och ytterligare 0,1 % kommer från diverse villkorsförändringar. Tjänstemannen börjar tjäna in 0,3 % från och med 1 april 2014 och ytterligare 0,3 % från 1 april 2015. Avsättningarna blir i form av kompletteringar till ITP1 respektive ITP-K beroende på vilket system man tillhör.

Rätt till deltid för att möjliggöra flexpension
Från 60 års ålder har tjänstemannen rätt att gå ner i arbetstid för att möjliggöra flexibel pensionering. Utgångspunkten är en nedgång i arbetstid men 20 %. Annan nedgång i tid kan överenskommas. Tjänstemannen måste ansöka om nedgång minst sex månader innan tilltänkt nedgång och arbetsgivare ska svara inom två månader efter ansökan.

Föräldralön
Föräldralönen, som arbetsgivaren skall betala, utökas med en månad för de som varit anställda mer än två år. Nu ska arbetsgivaren betala föräldralön i sex månader.

Anställning
Numera finns bara två anställningsformer, tillsvidare (fast anställning) och anställning för viss tid. Det har även införts en begränsningsregel för hur länge en visstidsanställning kan pågå utan att övergå till en tillsvidareanställning. 18 månader under en period om 36 månader. Lokal överenskommelse om längre tid kan träffas.

Uppsägning
Numera är LAS uppsägningstider grunden i avtalet. Beträffande tjänsteman som kvarstår i tjänst efter det att vederbörande har uppnått pensionsåldern i ITP-avtalet (65 år) gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Övertid
Reglerna för övertid har förändrats till följande;

  • Antal timmar en tjänsteman får arbeta övertid per månad har ändrats till 50 timmar i genomsnitt över en rullande tremånadersperiod, dock max 100 timmar under en enskild månad.
  • Antalet övertidstimmar som kan återföras till övertidsutrymmet ändras till 100 timmar på ett kalenderår och gäller både mot månads- som kalenderårsregeln.
  • Utrymmet för allmän övertid har utökats till 175 timmar på ett kalenderår.

Nya avtal
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i Tjänstemannaavtalen 2013-2016. Tjänstemannaavtalet innehåller förutom själva avtalen, när det gäller allmänna villkoren, Unionens tolkningar och kommentarer.

Avtalen kan du läsa och ladda ner i anslutning till denna text.

(Uppdaterat 2015-12-29)

Nyckelord: